At the EU Week of Regions with CAMELOT and LIFE Metro Adapt

Over the last 17 years, the الأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن (#EURegionsWeek), i.e. the biggest annual Brussels-based event dedicated to السياسة الإقليمية, has been instrumental in promoting policy learning and exchange of good practices.

This year, we are thrilled that ALDA will be especially active in this unique communication and networking platform: as well as situating the annual General Assembly within the framework of the Week, in fact, the Association is one of its official partners and will be involved in two of its October events as project partner of the كاميلوت وأجندة LIFE Metro Adapt projects.

To begin with, during the first week of the exceptional 3-week spread of this 2020 edition, the CAMELOT project will lead a workshop on Metropolitan cities and European funds to tackle Covid-19 emergency under the “Empowering Citizens” theme. Taking place on October 6th from 9:30 to 11am, the workshop will be an opportunity to share best practices about facing the pandemic crisis and to reflect about future cities’ outlook, while steering cities in the direction of green, digital, sustainable growth and relying on cooperation among European States.

From an overview on the new European Multi-annual Financial Framework (2021-2027) to a debate around the three main challenges that cities are nowadays called to face (social, digital, green), CAMELOT’s lead partner the Metropolitan City of Milan and ALDA will bring to discussion successful cases and experiences in European funding management and implementation, for the economic reconstruction of cities and the creation of new opportunities for their communities; and will present its experience with the Coronavirus Response Investment Initiative و React-EU.

على October 22nd from 11:30am to 1pm, then, the LIFE Metro Adapt project will intervene in the “Green Europe” week, in cooperation with the European Green Week of which ALDA is also an official partner, on the topic of Adapting European Metropolitan Areas to Climate Change. As Europe has been identified as one of the most vulnerable areas to climate change, this workshop will analyze the fundamental role of European Metropolitan Cities in setting a comprehensive strategy to adopt climate change adaptation measures at the local level.

Starting from the successful process developed within the LIFE Metro Adapt project itself (co-funded by the LIFE Programme of the European Union), the workshop will (1) create dialogue on the possible measures and strategies for climate change adaptation that local authorities can strive towards, specifically as regards flood risk prevention and the reduction of the urban heat islands effect; (2) stress the importance of fostering good practices replicability and knowledge transfer at the European level; and (3) encourage citizens’ participation.

تسجيل for all events of the 18th European Week of Regions and Cities from August 27th, 2020!
français

À la Semaine européenne des régions avec CAMELOT et LIFE Metro Adapt

Au cours des 17 dernières années, la Semaine européenne des régions et des villes (#EURegionsWeek), c’est-à-dire le plus grand événement annuel à Bruxelles consacré à la politique régionale, a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’apprentissage politique et de l’échange de bonnes pratiques.

Cette année, nous sommes ravis qu’ALDA soit particulièrement active dans cette plateforme unique de communication et de mise en réseau. En plus de situer l’Assemblée générale annuelle dans le cadre de la Semaine, l’Association est en effet l’un de ses partenaires officiels et sera impliquée dans deux de ses événements d’octobre en tant que partenaire des projets كاميلوت et LIFE Metro Adapt.

Tout d’abord, pendant la première semaine de cette édition 2020 qui durera exceptionnellement 3 semaines, le projet CAMELOT animera un atelier sur les villes métropolitaines et les fonds européens pour faire face à l’urgence de Covid-19 sous le thème “Empowering Citizens”. L’atelier, qui aura lieu le 6 octobre de 9h30 à 11h, sera l’occasion de partager les meilleures pratiques pour faire face à la crise pandémique et de réfléchir aux perspectives des villes futures, tout en orientant les villes vers une croissance verte, numérique et durable et en s’appuyant sur la coopération entre les États européens.

D’un aperçu du nouveau cadre financier pluriannuel européen (2021-2027) à un débat autour des trois principaux défis auxquels les villes sont aujourd’hui appelées à faire face (social, numérique, vert), le partenaire principal de CAMELOT, la ville métropolitaine de Milan et ALDA, apporteront à la discussion des cas et des expériences réussies en matière de gestion et de mise en œuvre de financements européens, pour la reconstruction économique des villes et la création de nouvelles opportunités pour leurs communautés ; et présenteront leur expérience avec l’initiative d’investissement dans la réponse au coronavirus et React-EU.

Le 22 octobre de 11h30 à 13h, le projet LIFE Metro Adapt interviendra dans le cadre de la semaine “Green Europe”, en coopération avec la Semaine verte européenne dont ALDA est également un partenaire officiel, sur le thème de l’adaptation des aires métropolitaines européennes au changement climatique. L’Europe ayant été identifiée comme l’une des zones les plus vulnérables au changement climatique, cet atelier analysera le rôle fondamental des villes métropolitaines européennes dans la mise en place d’une stratégie globale visant à adopter des mesures d’adaptation au changement climatique au niveau local.

En partant du processus réussi développé dans le cadre du projet LIFE Metro Adapt (cofinancé par le programme LIFE de l’Union européenne), l’atelier (1) créera un dialogue sur les mesures et stratégies possibles d’adaptation au changement climatique que les autorités locales peuvent s’efforcer d’adopter, en particulier en ce qui concerne la prévention des risques d’inondation et la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain ; (2) soulignera l’importance de favoriser la reproductibilité des bonnes pratiques et le transfert de connaissances au niveau européen ; et (3) encouragera la participation des citoyens.

Inscrivez-vous à tous les événements de la 18e Semaine européenne des régions et des villes à partir du 27 août 2020 !

italiano

Alla Settimana UE delle Regioni con CAMELOT e LIFE Metro Adapt 

Negli ultimi 17 anni, la Settimana Europea delle Regioni e delle Città (#EURegionsWeek), maggior evento annuale di Bruxelles dedicato alla politica regionale, ha contribuito in modo cruciale a promuovere l’apprendimento delle politiche e lo scambio di buone pratiche.

Quest’anno, ALDA sarà felicemente particolarmente attiva in questa piattaforma unica di comunicazione e networking: oltre a collocare l’annuale Assemblea Generale nell’ambito della Settimana, infatti, l’Associazione è uno dei suoi partner ufficiali e sarà coinvolta in due dei suoi eventi di ottobre come partner di progetto dei progetti كاميلوت , LIFE Metro Adapt.

Per cominciare, durante la prima delle eccezionali 3 settimane di calendario per questa edizione 2020, il progetto CAMELOT condurrà un workshop a tema Città metropolitane e fondi europei per affrontare l’emergenza Covid-19 all’interno della serie “Empowering Citizens”. Il workshop, che si terrà il 6 ottobre dalle 9.30 alle 11.00, sarà un’occasione per condividere le migliori pratiche per affrontare la crisi pandemica e per riflettere sulle prospettive future delle città, orientandole verso una crescita verde, digitale e sostenibile e puntando sulla cooperazione tra gli Stati europei.

Da una panoramica sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale Europeo (2021-2027) ad un dibattito sulle tre principali sfide che le città sono oggi chiamate ad affrontare (sociale, digitale, verde), ALDA e il capofila di CAMELOT, la Città Metropolitana di Milano, metteranno sul tavolo casi ed esperienze di successo nella gestione ed implementazione dei finanziamenti europei per la ricostruzione economica delle città e la creazione di nuove opportunità per le loro comunità; e presenteranno l’esperienza milanese con la “Coronavirus Response Investment Initiative” e con “React-EU".

Il 22 ottobre dalle 11.30 alle 13.00, poi, il progetto LIFE Metro Adapt interverrà nella settimana “Green Europe”, in collaborazione con la Settimana Verde Europea di cui ALDA pure è partner ufficiale, a proposito dell’Adattamento delle aree metropolitane europee ai cambiamenti climatici. Dal momento che l’Europa è stata identificata come una delle aree più vulnerabili al cambiamento climatico, il workshop analizzerà il ruolo fondamentale delle città metropolitane europee nel definire una strategia a tutto tondo per adottare misure di adattamento al cambiamento climatico a livello locale.

A partire dall’efficace processo sviluppato nell’ambito del progetto LIFE Metro Adapt stesso (co-finanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea), il workshop (1) creerà un dialogo sulle possibili misure e strategie per l’adattamento al cambiamento climatico cui le autorità locali possono tendere, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del rischio di inondazioni e la riduzione dell’effetto delle isole di calore urbano; (2) sottolineerà l’importanza di promuovere la replicabilità delle buone pratiche e il trasferimento di conoscenze a livello europeo; e (3) incoraggerà la partecipazione dei cittadini.

Iscriviti a tutti gli eventi della 18esima Settimana Europea delle Regioni e delle Città dal 27 agosto 2020!

русский

На Неделе регионов ЕС с CAMELOT и LIFE Metro Adapt

За последние 17 лет Европейская неделя регионов и городов (#EURegionsWeek), то есть крупнейшее ежегодное мероприятие в Брюсселе, посвященное региональной политике, сыграла важную роль в содействии изучению политики и обмену передовым опытом.

В этом году мы очень рады, что ALDA будет особенно активна в этой уникальной коммуникационной и сетевой платформе: помимо проведения ежегодной Генеральной Ассамблеи в рамках Недели, фактически, Ассоциация является одним из ее официальных партнеров и будет участвовать в двух октябрьских мероприятиях в качестве партнера проектов كاميلوت и LIFE Metro Adapt.

Начнем с того, что в течение первой недели исключительного трехнедельного распространения этого издания 2020 года проект CAMELOT проведет семинар по мегаполисам и европейским фондам для решения проблемы чрезвычайной ситуации Covid-19 в рамках темы «Расширение прав и возможностей граждан». Семинар, который состоится 6 октября с 9:30 до 11:00, предоставит возможность поделиться передовым опытом борьбы с пандемическим кризисом и поразмышлять о перспективах городов будущего, в то же время направляя города в направлении зеленого, цифрового, устойчивого роста и опираясь на сотрудничество между европейскими государствами.

От обзора новой европейской многолетней финансовой системы (2021-2027) до обсуждения трех основных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются города (социальные, цифровые, зеленые), ведущий партнер CAMELOT –  город Милан и ALDA представит на обсуждение успешные примеры и опыт в области управления и реализации финансирования в Европе для экономической реконструкции городов и создания новых возможностей для их сообществ; и представит свой опыт работы с Инвестиционной Инициативой по Реагированию на Коронавирус и React-EU.

Затем, 22 октября с 11:30 до 13:00, проект LIFE Metro Adapt примет участие в неделе «Зеленой Европы» в сотрудничестве с Европейской зеленой неделей, официальным партнером которой является и компания ALDA, по теме адаптации европейских мегаполисов к изменению климата. Поскольку Европа была определена как одна из наиболее уязвимых областей для изменения климата, на этом семинаре будет проанализирована фундаментальная роль европейских мегаполисов в разработке всеобъемлющей стратегии для принятия мер по адаптации к изменению климата на местном уровне.

Начиная с успешного процесса, разработанного в рамках самого проекта LIFE Metro Adapt (финансируемого совместно с программой LIFE Европейского Союза), семинар (1) создаст диалог о возможных мерах и стратегиях адаптации к изменению климата, к которым могут стремиться местные власти в частности в отношении предотвращения риска наводнений и уменьшения эффекта городских тепловых островов; (2) подчеркнуть важность содействия воспроизведению передовой практики и передаче знаний на европейском уровне; и (3) поощрять участие граждан.

Регистрируйтесь на все мероприятия 18-й Европейской недели регионов и городов с 27 августа 2020 года!

srpski

Na EU nedelji regiona sa projektima CAMELOT i LIFE Metro Adapt 

Tokom poslednjih 17 godina, Evropska nedelja regiona i gradova (#EURegionsWeek), tj . najveći godišnji događaj u Briselu, posvećen regionalnoj politici, bio je klјučan za promociju učenja o politici i razmene dobrih praksi.

Ove godine smo oduševlјeni time što će ALDA biti posebno aktivna u ovoj jedinstvenoj platformi za komunikaciju i umrežavanje: kao i održavanju godišnje Generalne skupštine u okviru tog događaja, u stvari, naša asocijacija je jedan od zvaničnih partnera i biće uklјučen u dva oktobarska događaja kao partner na projektima كاميلوت i LIFE Metro Adapt.

Za početak, tokom prve nedelјe događaja, projekat CAMELOT će voditi radionicu o metropolitskim gradovima i evropskim fondovima za rešavanje problema za pružanje pomoći tokom Covid-19 krize u okviru teme “Osnaživanje građana”. Radionica će se održati 6. oktobra od 9:30 do 11:00, i to će biti dobra prilika za razmenu najbolјih praksi suočavanja sa pandemijskom krizom i za razmišlјanje o izgledom gradova u budućnosti, usmeravajući ih u pravcu zelenog, digitalnog, održivog rasta i oslanjajući se na saradnju između evropskih država.

Od pregleda novog evropskog višegodišnjeg finansijskog okvira (2021.-2027.), do debate o tri glavna izazova sa kojima se danas gradovi suočavaju (socijalni, digitalni, zeleni), vodeći partner CAMELOT-a, grad Milano i ALDA izneće tokom diskusije uspešne slučajeve i iskustva u upravlјanju i primeni evropskog finansiranja, za ekonomsku obnovu gradova i stvaranje novih mogućnosti za njihove zajednice; i predstaviće svoje iskustvo sa Inicijativom za investiranje u reagovanje na korona virus i React-EU.

22. oktobra od 11:30 do 13:00, projekat LIFE Metro Adapt uključiće se u nedelјu „Zelene Evrope“, u saradnji sa Evropskom zelenom nedeljom, u okviru koje je ALDA takođe zvanični partner, na temu prilagođavanja evropskih metropola klimatskim promenama. Pošto je Evropa identifikovana kao jedno od najugroženijih područja za klimatske promene, ova radionica će analizirati osnovnu ulogu evropskih gradova u uspostavlјanju sveobuhvatne strategije za usvajanje mera prilagođavanja klimatskim promenama na lokalnom nivou.

Polazeći od uspešnog procesa razvijenog u okviru samog projekta LIFE Metro Adapt (sufinansiranog iz LIFE programa Evropske unije), radionica će (1) kreirati dijalog o mogućim merama i strategijama za prilagođavanje klimatskim promenama kojima lokalne vlasti mogu da teže, posebno u pogledu sprečavanja rizika od poplava i smanjenja efekta urbanih toplih ostrva; (2) naglasiti važnost podsticanja ponovlјivosti dobre prakse i prenosa znanja na evropskom nivou; i (3) podsticanje učešća građana.

Registrujte se za sve događaje 18. evropske nedelјe regiona i gradova od 27. avgusta 2020. godine!

العربية

 في الأسبوع الأوروبي للمناطق رفقة كاملو ولايف مترو أدابت

 (#EURegionsWeek),خلال فترة 17 سنة الأخيرة, مثلت تظاهرة الأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن
.أكبر تظاهرة سنوية تم تنظيمها بمدينة بروكسل وخصصت للسياسة الإقليمية, أداة فاعلة للترويج لفنون تعليم السياسة وتبادل الممارسات الحميدة

هذا العام, يحدونا شعور كبير يتسم بالإثارة والحماس أمام النشاط الخاص الذي تقوم به ألدا على هذه المنصة الفريدة في مجال الاتصال والتشبيك: إضافة إلى وضع الجمعية العامة السنوية في الإطار الاسبوعي. ستتكفل الجمعية, التي تمثل أحد الشركاء الرسميين, بتنظيم تظاهرتين اثنتين, تقام خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول), حيث ستكون شريكا في مشروع كاملو ومشروع لايف متروأدابت.

في البداية, وخلال الأسبوع الأول ضمن البرنامج الخاص الذي سيمتد على مدى 3 أسابيع في إطار دورة 2020 هذه, سيتولى القائمون على مشروع كاملو قيادة ورشة عمل حول موضوع المدن المتروبولية والاعتمادات الأوروبية للتعامل مع حالات الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد-19, وذلك تحت عنوان “تمكين المواطنين”. ستمثل هذه الورشة التي ستنظم يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول), من الساعة 9.30 إلى 11.00, فرصة سانحة لتبادل أفضل الممارسات حول طريقة التعامل مع جائحة كوفيد-19 والتفكير في الشكل الذي ستكتسبه المدن مستقبلا, مع الحرص على توجيه هذه المدن نحو كل ما هو أخضر ورقمي وكذلك نحو التنمية المستدامة والاعتماد على أصناف شتى من التعاون بين مختلف الدول الأوروبية

انطلاقا من لمحة عن الإطار المالي المتعدد السنوات لأوروبا جديدة (2021-2027) ووصولا إلى نقاش حول ثلاثة تحديات كبرى يتعين على المدن رفعها في الوقت الحاضر (من الجوانب الاجتماعية والرقمية والخضراء), ستتولى كل من مدينة ميلانو المتروبولية, بصفتها الشريك الأساسي في مشروع كاملو, وألدا إثارة الحالات والتجارب الناجحة للنقاش في إطار منظومة الإدارة والتنفيذ للاعتمادات الأوروبية, وذلك بهدف إنجاز إعادة الإعمار الاقتصادي للمدن وخلق فرص جديدة لفائدة مجتمعاتهم المحلية. كما سيتم بهذه المناسبة تقديم التجربة الخاصة بمبادرة الاستثمار للتعامل مع جائحة كوفيد-19 ورد الفعل في الاتحاد (Coronavirus Response Investment Initiative و React-EU)- الأوروبي.

يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول), من الساعة 11.00 إلى  13.00, سيقدم القائمون على مشروع لايف مترو أدابت مداخلة تأتي في إطار أسبوع “أوروبا الخضراء“, وذلك بالتعاون مع أسبوع أوروبا الخضراء,  الذي تُعدّ الدا أحد الشركاء الرئيسيين فيه ,حول محور تأقلم المناطق المتروبولية الأوروبية مع التغيرات المناخية.

بعد تصنيف أوروبا كمنطقة أكثر هشاشة بسبب التغيرات المناخية, سيتولى المشاركون في هذه الورشة تحليل الدور المحوري الذي تلعبه المدن المتروبولية في أوروبا في اعتماد استراتيجية شاملة لاتخاذ اجراءات تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي.

انطلاقا من التجربة الناجحة التي تم اعتمادها في إطار مشروع لايف مترو أدابت نفسه (الذي يحظى بتمويل مشترك من قبل برنامج لايف للاتحاد الأوروبي), سيعكف منظمو الورشة على (1) خلق حوار حول الاجراءات والاستراتيجيات الممكنة للتأقلم مع التغيرات المناخية والتي يمكن للسلطات المحلية التطلع لها وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات والحد من تداعيات ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية, (2) التأكيد على أهمية استنساخ الممارسات الحميدة ونقل المعرفة على المستوى الأوروبي, و(3) التشجيع على مشاركة المواطنين.

بادر بالتسجيل للمساهمة في كافة التظاهرات التي ستقام بمناسبة الدورة 18 للأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن, انطلاقا من تاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول), 2020

Over the last 17 years, the الأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن (#EURegionsWeek), i.e. the biggest annual Brussels-based event dedicated to السياسة الإقليمية, has been instrumental in promoting policy learning and exchange of good practices.

This year, we are thrilled that ALDA will be especially active in this unique communication and networking platform: as well as situating the annual General Assembly within the framework of the Week, in fact, the Association is one of its official partners and will be involved in two of its October events as project partner of the كاميلوت وأجندة LIFE Metro Adapt projects.

To begin with, during the first week of the exceptional 3-week spread of this 2020 edition, the CAMELOT project will lead a workshop on Metropolitan cities and European funds to tackle Covid-19 emergency under the “Empowering Citizens” theme. Taking place on October 6th from 9:30 to 11am, the workshop will be an opportunity to share best practices about facing the pandemic crisis and to reflect about future cities’ outlook, while steering cities in the direction of green, digital, sustainable growth and relying on cooperation among European States.

From an overview on the new European Multi-annual Financial Framework (2021-2027) to a debate around the three main challenges that cities are nowadays called to face (social, digital, green), CAMELOT’s lead partner the Metropolitan City of Milan and ALDA will bring to discussion successful cases and experiences in European funding management and implementation, for the economic reconstruction of cities and the creation of new opportunities for their communities; and will present its experience with the Coronavirus Response Investment Initiative و React-EU.

على October 22nd from 11:30am to 1pm, then, the LIFE Metro Adapt project will intervene in the “Green Europe” week, in cooperation with the European Green Week of which ALDA is also an official partner, on the topic of Adapting European Metropolitan Areas to Climate Change. As Europe has been identified as one of the most vulnerable areas to climate change, this workshop will analyze the fundamental role of European Metropolitan Cities in setting a comprehensive strategy to adopt climate change adaptation measures at the local level.

Starting from the successful process developed within the LIFE Metro Adapt project itself (co-funded by the LIFE Programme of the European Union), the workshop will (1) create dialogue on the possible measures and strategies for climate change adaptation that local authorities can strive towards, specifically as regards flood risk prevention and the reduction of the urban heat islands effect; (2) stress the importance of fostering good practices replicability and knowledge transfer at the European level; and (3) encourage citizens’ participation.

تسجيل for all events of the 18th European Week of Regions and Cities from August 27th, 2020!
français

À la Semaine européenne des régions avec CAMELOT et LIFE Metro Adapt

Au cours des 17 dernières années, la Semaine européenne des régions et des villes (#EURegionsWeek), c’est-à-dire le plus grand événement annuel à Bruxelles consacré à la politique régionale, a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’apprentissage politique et de l’échange de bonnes pratiques.

Cette année, nous sommes ravis qu’ALDA soit particulièrement active dans cette plateforme unique de communication et de mise en réseau. En plus de situer l’Assemblée générale annuelle dans le cadre de la Semaine, l’Association est en effet l’un de ses partenaires officiels et sera impliquée dans deux de ses événements d’octobre en tant que partenaire des projets كاميلوت et LIFE Metro Adapt.

Tout d’abord, pendant la première semaine de cette édition 2020 qui durera exceptionnellement 3 semaines, le projet CAMELOT animera un atelier sur les villes métropolitaines et les fonds européens pour faire face à l’urgence de Covid-19 sous le thème “Empowering Citizens”. L’atelier, qui aura lieu le 6 octobre de 9h30 à 11h, sera l’occasion de partager les meilleures pratiques pour faire face à la crise pandémique et de réfléchir aux perspectives des villes futures, tout en orientant les villes vers une croissance verte, numérique et durable et en s’appuyant sur la coopération entre les États européens.

D’un aperçu du nouveau cadre financier pluriannuel européen (2021-2027) à un débat autour des trois principaux défis auxquels les villes sont aujourd’hui appelées à faire face (social, numérique, vert), le partenaire principal de CAMELOT, la ville métropolitaine de Milan et ALDA, apporteront à la discussion des cas et des expériences réussies en matière de gestion et de mise en œuvre de financements européens, pour la reconstruction économique des villes et la création de nouvelles opportunités pour leurs communautés ; et présenteront leur expérience avec l’initiative d’investissement dans la réponse au coronavirus et React-EU.

Le 22 octobre de 11h30 à 13h, le projet LIFE Metro Adapt interviendra dans le cadre de la semaine “Green Europe”, en coopération avec la Semaine verte européenne dont ALDA est également un partenaire officiel, sur le thème de l’adaptation des aires métropolitaines européennes au changement climatique. L’Europe ayant été identifiée comme l’une des zones les plus vulnérables au changement climatique, cet atelier analysera le rôle fondamental des villes métropolitaines européennes dans la mise en place d’une stratégie globale visant à adopter des mesures d’adaptation au changement climatique au niveau local.

En partant du processus réussi développé dans le cadre du projet LIFE Metro Adapt (cofinancé par le programme LIFE de l’Union européenne), l’atelier (1) créera un dialogue sur les mesures et stratégies possibles d’adaptation au changement climatique que les autorités locales peuvent s’efforcer d’adopter, en particulier en ce qui concerne la prévention des risques d’inondation et la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain ; (2) soulignera l’importance de favoriser la reproductibilité des bonnes pratiques et le transfert de connaissances au niveau européen ; et (3) encouragera la participation des citoyens.

Inscrivez-vous à tous les événements de la 18e Semaine européenne des régions et des villes à partir du 27 août 2020 !

italiano

Alla Settimana UE delle Regioni con CAMELOT e LIFE Metro Adapt 

Negli ultimi 17 anni, la Settimana Europea delle Regioni e delle Città (#EURegionsWeek), maggior evento annuale di Bruxelles dedicato alla politica regionale, ha contribuito in modo cruciale a promuovere l’apprendimento delle politiche e lo scambio di buone pratiche.

Quest’anno, ALDA sarà felicemente particolarmente attiva in questa piattaforma unica di comunicazione e networking: oltre a collocare l’annuale Assemblea Generale nell’ambito della Settimana, infatti, l’Associazione è uno dei suoi partner ufficiali e sarà coinvolta in due dei suoi eventi di ottobre come partner di progetto dei progetti كاميلوت , LIFE Metro Adapt.

Per cominciare, durante la prima delle eccezionali 3 settimane di calendario per questa edizione 2020, il progetto CAMELOT condurrà un workshop a tema Città metropolitane e fondi europei per affrontare l’emergenza Covid-19 all’interno della serie “Empowering Citizens”. Il workshop, che si terrà il 6 ottobre dalle 9.30 alle 11.00, sarà un’occasione per condividere le migliori pratiche per affrontare la crisi pandemica e per riflettere sulle prospettive future delle città, orientandole verso una crescita verde, digitale e sostenibile e puntando sulla cooperazione tra gli Stati europei.

Da una panoramica sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale Europeo (2021-2027) ad un dibattito sulle tre principali sfide che le città sono oggi chiamate ad affrontare (sociale, digitale, verde), ALDA e il capofila di CAMELOT, la Città Metropolitana di Milano, metteranno sul tavolo casi ed esperienze di successo nella gestione ed implementazione dei finanziamenti europei per la ricostruzione economica delle città e la creazione di nuove opportunità per le loro comunità; e presenteranno l’esperienza milanese con la “Coronavirus Response Investment Initiative” e con “React-EU".

Il 22 ottobre dalle 11.30 alle 13.00, poi, il progetto LIFE Metro Adapt interverrà nella settimana “Green Europe”, in collaborazione con la Settimana Verde Europea di cui ALDA pure è partner ufficiale, a proposito dell’Adattamento delle aree metropolitane europee ai cambiamenti climatici. Dal momento che l’Europa è stata identificata come una delle aree più vulnerabili al cambiamento climatico, il workshop analizzerà il ruolo fondamentale delle città metropolitane europee nel definire una strategia a tutto tondo per adottare misure di adattamento al cambiamento climatico a livello locale.

A partire dall’efficace processo sviluppato nell’ambito del progetto LIFE Metro Adapt stesso (co-finanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea), il workshop (1) creerà un dialogo sulle possibili misure e strategie per l’adattamento al cambiamento climatico cui le autorità locali possono tendere, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del rischio di inondazioni e la riduzione dell’effetto delle isole di calore urbano; (2) sottolineerà l’importanza di promuovere la replicabilità delle buone pratiche e il trasferimento di conoscenze a livello europeo; e (3) incoraggerà la partecipazione dei cittadini.

Iscriviti a tutti gli eventi della 18esima Settimana Europea delle Regioni e delle Città dal 27 agosto 2020!

русский

На Неделе регионов ЕС с CAMELOT и LIFE Metro Adapt

За последние 17 лет Европейская неделя регионов и городов (#EURegionsWeek), то есть крупнейшее ежегодное мероприятие в Брюсселе, посвященное региональной политике, сыграла важную роль в содействии изучению политики и обмену передовым опытом.

В этом году мы очень рады, что ALDA будет особенно активна в этой уникальной коммуникационной и сетевой платформе: помимо проведения ежегодной Генеральной Ассамблеи в рамках Недели, фактически, Ассоциация является одним из ее официальных партнеров и будет участвовать в двух октябрьских мероприятиях в качестве партнера проектов كاميلوت и LIFE Metro Adapt.

Начнем с того, что в течение первой недели исключительного трехнедельного распространения этого издания 2020 года проект CAMELOT проведет семинар по мегаполисам и европейским фондам для решения проблемы чрезвычайной ситуации Covid-19 в рамках темы «Расширение прав и возможностей граждан». Семинар, который состоится 6 октября с 9:30 до 11:00, предоставит возможность поделиться передовым опытом борьбы с пандемическим кризисом и поразмышлять о перспективах городов будущего, в то же время направляя города в направлении зеленого, цифрового, устойчивого роста и опираясь на сотрудничество между европейскими государствами.

От обзора новой европейской многолетней финансовой системы (2021-2027) до обсуждения трех основных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются города (социальные, цифровые, зеленые), ведущий партнер CAMELOT –  город Милан и ALDA представит на обсуждение успешные примеры и опыт в области управления и реализации финансирования в Европе для экономической реконструкции городов и создания новых возможностей для их сообществ; и представит свой опыт работы с Инвестиционной Инициативой по Реагированию на Коронавирус и React-EU.

Затем, 22 октября с 11:30 до 13:00, проект LIFE Metro Adapt примет участие в неделе «Зеленой Европы» в сотрудничестве с Европейской зеленой неделей, официальным партнером которой является и компания ALDA, по теме адаптации европейских мегаполисов к изменению климата. Поскольку Европа была определена как одна из наиболее уязвимых областей для изменения климата, на этом семинаре будет проанализирована фундаментальная роль европейских мегаполисов в разработке всеобъемлющей стратегии для принятия мер по адаптации к изменению климата на местном уровне.

Начиная с успешного процесса, разработанного в рамках самого проекта LIFE Metro Adapt (финансируемого совместно с программой LIFE Европейского Союза), семинар (1) создаст диалог о возможных мерах и стратегиях адаптации к изменению климата, к которым могут стремиться местные власти в частности в отношении предотвращения риска наводнений и уменьшения эффекта городских тепловых островов; (2) подчеркнуть важность содействия воспроизведению передовой практики и передаче знаний на европейском уровне; и (3) поощрять участие граждан.

Регистрируйтесь на все мероприятия 18-й Европейской недели регионов и городов с 27 августа 2020 года!

srpski

Na EU nedelji regiona sa projektima CAMELOT i LIFE Metro Adapt 

Tokom poslednjih 17 godina, Evropska nedelja regiona i gradova (#EURegionsWeek), tj . najveći godišnji događaj u Briselu, posvećen regionalnoj politici, bio je klјučan za promociju učenja o politici i razmene dobrih praksi.

Ove godine smo oduševlјeni time što će ALDA biti posebno aktivna u ovoj jedinstvenoj platformi za komunikaciju i umrežavanje: kao i održavanju godišnje Generalne skupštine u okviru tog događaja, u stvari, naša asocijacija je jedan od zvaničnih partnera i biće uklјučen u dva oktobarska događaja kao partner na projektima كاميلوت i LIFE Metro Adapt.

Za početak, tokom prve nedelјe događaja, projekat CAMELOT će voditi radionicu o metropolitskim gradovima i evropskim fondovima za rešavanje problema za pružanje pomoći tokom Covid-19 krize u okviru teme “Osnaživanje građana”. Radionica će se održati 6. oktobra od 9:30 do 11:00, i to će biti dobra prilika za razmenu najbolјih praksi suočavanja sa pandemijskom krizom i za razmišlјanje o izgledom gradova u budućnosti, usmeravajući ih u pravcu zelenog, digitalnog, održivog rasta i oslanjajući se na saradnju između evropskih država.

Od pregleda novog evropskog višegodišnjeg finansijskog okvira (2021.-2027.), do debate o tri glavna izazova sa kojima se danas gradovi suočavaju (socijalni, digitalni, zeleni), vodeći partner CAMELOT-a, grad Milano i ALDA izneće tokom diskusije uspešne slučajeve i iskustva u upravlјanju i primeni evropskog finansiranja, za ekonomsku obnovu gradova i stvaranje novih mogućnosti za njihove zajednice; i predstaviće svoje iskustvo sa Inicijativom za investiranje u reagovanje na korona virus i React-EU.

22. oktobra od 11:30 do 13:00, projekat LIFE Metro Adapt uključiće se u nedelјu „Zelene Evrope“, u saradnji sa Evropskom zelenom nedeljom, u okviru koje je ALDA takođe zvanični partner, na temu prilagođavanja evropskih metropola klimatskim promenama. Pošto je Evropa identifikovana kao jedno od najugroženijih područja za klimatske promene, ova radionica će analizirati osnovnu ulogu evropskih gradova u uspostavlјanju sveobuhvatne strategije za usvajanje mera prilagođavanja klimatskim promenama na lokalnom nivou.

Polazeći od uspešnog procesa razvijenog u okviru samog projekta LIFE Metro Adapt (sufinansiranog iz LIFE programa Evropske unije), radionica će (1) kreirati dijalog o mogućim merama i strategijama za prilagođavanje klimatskim promenama kojima lokalne vlasti mogu da teže, posebno u pogledu sprečavanja rizika od poplava i smanjenja efekta urbanih toplih ostrva; (2) naglasiti važnost podsticanja ponovlјivosti dobre prakse i prenosa znanja na evropskom nivou; i (3) podsticanje učešća građana.

Registrujte se za sve događaje 18. evropske nedelјe regiona i gradova od 27. avgusta 2020. godine!

العربية

 في الأسبوع الأوروبي للمناطق رفقة كاملو ولايف مترو أدابت

 (#EURegionsWeek),خلال فترة 17 سنة الأخيرة, مثلت تظاهرة الأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن
.أكبر تظاهرة سنوية تم تنظيمها بمدينة بروكسل وخصصت للسياسة الإقليمية, أداة فاعلة للترويج لفنون تعليم السياسة وتبادل الممارسات الحميدة

هذا العام, يحدونا شعور كبير يتسم بالإثارة والحماس أمام النشاط الخاص الذي تقوم به ألدا على هذه المنصة الفريدة في مجال الاتصال والتشبيك: إضافة إلى وضع الجمعية العامة السنوية في الإطار الاسبوعي. ستتكفل الجمعية, التي تمثل أحد الشركاء الرسميين, بتنظيم تظاهرتين اثنتين, تقام خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول), حيث ستكون شريكا في مشروع كاملو ومشروع لايف متروأدابت.

في البداية, وخلال الأسبوع الأول ضمن البرنامج الخاص الذي سيمتد على مدى 3 أسابيع في إطار دورة 2020 هذه, سيتولى القائمون على مشروع كاملو قيادة ورشة عمل حول موضوع المدن المتروبولية والاعتمادات الأوروبية للتعامل مع حالات الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد-19, وذلك تحت عنوان “تمكين المواطنين”. ستمثل هذه الورشة التي ستنظم يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول), من الساعة 9.30 إلى 11.00, فرصة سانحة لتبادل أفضل الممارسات حول طريقة التعامل مع جائحة كوفيد-19 والتفكير في الشكل الذي ستكتسبه المدن مستقبلا, مع الحرص على توجيه هذه المدن نحو كل ما هو أخضر ورقمي وكذلك نحو التنمية المستدامة والاعتماد على أصناف شتى من التعاون بين مختلف الدول الأوروبية

انطلاقا من لمحة عن الإطار المالي المتعدد السنوات لأوروبا جديدة (2021-2027) ووصولا إلى نقاش حول ثلاثة تحديات كبرى يتعين على المدن رفعها في الوقت الحاضر (من الجوانب الاجتماعية والرقمية والخضراء), ستتولى كل من مدينة ميلانو المتروبولية, بصفتها الشريك الأساسي في مشروع كاملو, وألدا إثارة الحالات والتجارب الناجحة للنقاش في إطار منظومة الإدارة والتنفيذ للاعتمادات الأوروبية, وذلك بهدف إنجاز إعادة الإعمار الاقتصادي للمدن وخلق فرص جديدة لفائدة مجتمعاتهم المحلية. كما سيتم بهذه المناسبة تقديم التجربة الخاصة بمبادرة الاستثمار للتعامل مع جائحة كوفيد-19 ورد الفعل في الاتحاد (Coronavirus Response Investment Initiative و React-EU)- الأوروبي.

يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول), من الساعة 11.00 إلى  13.00, سيقدم القائمون على مشروع لايف مترو أدابت مداخلة تأتي في إطار أسبوع “أوروبا الخضراء“, وذلك بالتعاون مع أسبوع أوروبا الخضراء,  الذي تُعدّ الدا أحد الشركاء الرئيسيين فيه ,حول محور تأقلم المناطق المتروبولية الأوروبية مع التغيرات المناخية.

بعد تصنيف أوروبا كمنطقة أكثر هشاشة بسبب التغيرات المناخية, سيتولى المشاركون في هذه الورشة تحليل الدور المحوري الذي تلعبه المدن المتروبولية في أوروبا في اعتماد استراتيجية شاملة لاتخاذ اجراءات تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي.

انطلاقا من التجربة الناجحة التي تم اعتمادها في إطار مشروع لايف مترو أدابت نفسه (الذي يحظى بتمويل مشترك من قبل برنامج لايف للاتحاد الأوروبي), سيعكف منظمو الورشة على (1) خلق حوار حول الاجراءات والاستراتيجيات الممكنة للتأقلم مع التغيرات المناخية والتي يمكن للسلطات المحلية التطلع لها وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات والحد من تداعيات ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية, (2) التأكيد على أهمية استنساخ الممارسات الحميدة ونقل المعرفة على المستوى الأوروبي, و(3) التشجيع على مشاركة المواطنين.

بادر بالتسجيل للمساهمة في كافة التظاهرات التي ستقام بمناسبة الدورة 18 للأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن, انطلاقا من تاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول), 2020


Malta’s fight against Coronavirus: good practices by ALDA member, the Local Council Association

While Coronavirus keeps circulating all over the world, governments and civic society organizations are each implementing their own measures to face the pandemic, thus giving a variety of local responses to this global phenomenon.

For months now,ALDA member the Local Council Association (LCA) has been doing just that in its home country of Malta, and ALDA is proud to share such contribution as one of the good practices to counter the crisis that we are studying through our ad hoc questionnaire. In cooperation with the island’s authorities, LCA is in fact involved in the management of two projects that could actually continue and evolve even after the end of the current emergency, given their proven ability to improve the quality of life in Malta.

The first project is called YouSafe. Starting from the assumption that any crisis can be seen as an opportunity to improve behaviours and procedures, its founding idea is for the pandemic to act as a motivation for Local Councils to move away from a model of delivering services إلى و for people, and adopt a model of delivering services مع people instead.

Indeed, YouSafe’s setup consists of 68 Facebook Groups, one for each Maltese Local Council, which are managed and moderated independently by each Local Council’s team. All groups then come together under a single ad hoc Facebook Page aiming to facilitate growth, the dissemination of general information and the cross-sharing of information among the different communities and Local Councils. Moreover, the team managing each group is encouraged to take part in conversations to reach a variety of goals, among which the creation and fostering of dialogue with local inhabitants; a greater involvement in decision-making; the energising of residents around particular initiatives or topics; and a habit for communities to help one another.

Secondly but not less importantly, the LCA is carrying forward the Slow Streets project, too. In cooperation with the Ministry for the National Heritage, the Arts and Local Government and in coordination with Transport Malta وأجندة Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Project, the Association is working on an action plan to make sure that the mobility flows resuming after Coronavirus’ first wave are safe, sustainable, healthy and efficient.

More specifically, as travelling on foot and by bycicle will keep being the most recommended ways to get around for short and medium distances, the plan wishes to promote walking and cycling; and, with that in mind, it foresees a few necessary temporary interventions. Such short-term actions can in turn be considered as a tool to test ideas before implementing large-scale and expensive projects which might run the risk of not actually meeting the designed goals, while some may prove so successful as to become permanent or cyclical from their very onset.

All actions are part of the LCA Vision 2019-2024 plan, through which Malta will implement actions in the four key sectors of urban green; mobility and sustainable transport; smart city; and open space. Hoping that this can serve as inspiration for others, ALDA wishes to congratulate the Local Council Association for its amazing efforts so far: keep up the remarkable work!

While Coronavirus keeps circulating all over the world, governments and civic society organizations are each implementing their own measures to face the pandemic, thus giving a variety of local responses to this global phenomenon.

For months now,ALDA member the Local Council Association (LCA) has been doing just that in its home country of Malta, and ALDA is proud to share such contribution as one of the good practices to counter the crisis that we are studying through our ad hoc questionnaire. In cooperation with the island’s authorities, LCA is in fact involved in the management of two projects that could actually continue and evolve even after the end of the current emergency, given their proven ability to improve the quality of life in Malta.

The first project is called YouSafe. Starting from the assumption that any crisis can be seen as an opportunity to improve behaviours and procedures, its founding idea is for the pandemic to act as a motivation for Local Councils to move away from a model of delivering services إلى و for people, and adopt a model of delivering services مع people instead.

Indeed, YouSafe’s setup consists of 68 Facebook Groups, one for each Maltese Local Council, which are managed and moderated independently by each Local Council’s team. All groups then come together under a single ad hoc Facebook Page aiming to facilitate growth, the dissemination of general information and the cross-sharing of information among the different communities and Local Councils. Moreover, the team managing each group is encouraged to take part in conversations to reach a variety of goals, among which the creation and fostering of dialogue with local inhabitants; a greater involvement in decision-making; the energising of residents around particular initiatives or topics; and a habit for communities to help one another.

Secondly but not less importantly, the LCA is carrying forward the Slow Streets project, too. In cooperation with the Ministry for the National Heritage, the Arts and Local Government and in coordination with Transport Malta وأجندة Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Project, the Association is working on an action plan to make sure that the mobility flows resuming after Coronavirus’ first wave are safe, sustainable, healthy and efficient.

More specifically, as travelling on foot and by bycicle will keep being the most recommended ways to get around for short and medium distances, the plan wishes to promote walking and cycling; and, with that in mind, it foresees a few necessary temporary interventions. Such short-term actions can in turn be considered as a tool to test ideas before implementing large-scale and expensive projects which might run the risk of not actually meeting the designed goals, while some may prove so successful as to become permanent or cyclical from their very onset.

All actions are part of the LCA Vision 2019-2024 plan, through which Malta will implement actions in the four key sectors of urban green; mobility and sustainable transport; smart city; and open space. Hoping that this can serve as inspiration for others, ALDA wishes to congratulate the Local Council Association for its amazing efforts so far: keep up the remarkable work!


A new ALDA ambassador for Belgian municipalities and CSOs: welcome, Pascal Goergen!

We are happy to announce a recent addition among the ranks of our ALDA ambassadors! As of beginning of August 2020, we were delighted to have باسكال جورجن join this wonderful group of committed individuals with the mandate to represent the Association and consolidate it at the local level as a pan-European organisation… and beyond.

Vice-Mayor of the Municipality of Grez-Doiceau in Belgium, where Mr Goergen leads citizen participation, civic affairs, population, digitalisation, international relations and partnerships, we couldn’t think of a better fit for this role and its aim to improve visibility and establish relationships with new counterparts and to support the action of the ALDA members in Belgium.

With around 20 years of experience in local and regional European affairs, indeed, this 57-year-old Belgian is a doctor in Political Science and a trained Germanist who is very familiar with the realities of his country and is a fervent defender of democratic values, particularly at the regional, national and European levels.

Included in his noteworthy curriculum are 10 years as diplomatic representative of the Brussels-Capital region to the European Union as well as almost 4 years as Secretary General of the Assembly of European Regions (AER); and it was out of Mr Goergen’s initiative that his Municipality became the first ALDA member of the Walloon Region in 2019 and will soon participate in a European project in partnership with other ALDA members, too.

From the beginning of my mandate in Grez-Doiceau in December 2018, I have put ethics, good governance and citizen participation at the centre of my concerns. A charter of good governance and a code of citizen participation were adopted by the Communal Council. My municipality’s membership of ALDA is a real added value: on the one hand, it is a way of putting Grez-Doiceau on the European map and, on the other hand, it provides a whole range of tools to improve citizens’ participation in local life: through European programmes, exchanges of good practice and via the ALDA network. As an ambassador, I would like all Belgian municipalities to benefit from this added value that Alda represents“. Thank you Pascal, and welcome!

–> Read the related article on the Brussels Express.

We are happy to announce a recent addition among the ranks of our ALDA ambassadors! As of beginning of August 2020, we were delighted to have باسكال جورجن join this wonderful group of committed individuals with the mandate to represent the Association and consolidate it at the local level as a pan-European organisation… and beyond.

Vice-Mayor of the Municipality of Grez-Doiceau in Belgium, where Mr Goergen leads citizen participation, civic affairs, population, digitalisation, international relations and partnerships, we couldn’t think of a better fit for this role and its aim to improve visibility and establish relationships with new counterparts and to support the action of the ALDA members in Belgium.

With around 20 years of experience in local and regional European affairs, indeed, this 57-year-old Belgian is a doctor in Political Science and a trained Germanist who is very familiar with the realities of his country and is a fervent defender of democratic values, particularly at the regional, national and European levels.

Included in his noteworthy curriculum are 10 years as diplomatic representative of the Brussels-Capital region to the European Union as well as almost 4 years as Secretary General of the Assembly of European Regions (AER); and it was out of Mr Goergen’s initiative that his Municipality became the first ALDA member of the Walloon Region in 2019 and will soon participate in a European project in partnership with other ALDA members, too.

From the beginning of my mandate in Grez-Doiceau in December 2018, I have put ethics, good governance and citizen participation at the centre of my concerns. A charter of good governance and a code of citizen participation were adopted by the Communal Council. My municipality’s membership of ALDA is a real added value: on the one hand, it is a way of putting Grez-Doiceau on the European map and, on the other hand, it provides a whole range of tools to improve citizens’ participation in local life: through European programmes, exchanges of good practice and via the ALDA network. As an ambassador, I would like all Belgian municipalities to benefit from this added value that Alda represents“. Thank you Pascal, and welcome!

–> Read the related article on the Brussels Express.


اكتشف CulTours

في 22 و 23 سبتمبر 2020 ، تم إصدار المؤتمر الختامي من مشروع ضخم 9 عقدت في نيكشيتش ، الجبل الأسود معلنا رسميا انتهاء أنشطة المشروع.

تضمنت نتائج Monumental 9 دورات تدريبية عبر الإنترنت للمُرحِّبين الشباب المحليين ومدوِّني الفيديو والمدونين ، فضلاً عن إنشاء 3 جولات تجريبية للترويج للسياحة التذكارية - الأولى في Konjic و Jablanica و Mostar و Nikši ؛ والثاني في بريزوفيتشا ، كروشيفو ، نيش ؛ والأخيرة في بريدور ، ويد و أويس.

موقع تفاعلي وودود يحتوي على روايات صوتية ومرئية ومكتوبة عن تسعة آثار رائعة للحرب العالمية الثانية تم إنشاؤه أيضًا ، مما يتيح إمكانية استكشاف مغامرة البلقان لأصحاب المصلحة في المشروع ، ويمكن زيارتها في www.monumental9.org.

ستشهد القيم الأساسية للمشروع الآن متابعة مع أنشطة CulTours الجديدة بتمويل من صندوق غرب البلقان، والتي تهدف إلى إنشاء تطبيق للهاتف المحمول لتعزيز ونشر التراث الثقافي المحلي.

ستواصل CulTours القيم الأساسية لـ Monumental 9 وتروج لها

تم دعم Monumental 9 من قبل مجلس التعاون الإقليمي من خلال برنامج منحة مشروع التنمية السياحية والترويج ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. نفذته وكالة الديمقراطية المحلية في الجبل الأسود كشريك رئيسي ، ضم اتحادها LDA Mostar و LDA كوسوفو و LDA Zavidovici و LDA Prijedor و LDA Knjazevac و LDA Subotica و ALDA Skopje واستفاد من آثار التراث الثقافي المخصصة للحرب العالمية الثانية في غرب البلقان.

في 22 و 23 سبتمبر 2020 ، تم إصدار المؤتمر الختامي من مشروع ضخم 9 عقدت في نيكشيتش ، الجبل الأسود معلنا رسميا انتهاء أنشطة المشروع.

تضمنت نتائج Monumental 9 دورات تدريبية عبر الإنترنت للمُرحِّبين الشباب المحليين ومدوِّني الفيديو والمدونين ، فضلاً عن إنشاء 3 جولات تجريبية للترويج للسياحة التذكارية - الأولى في Konjic و Jablanica و Mostar و Nikši ؛ والثاني في بريزوفيتشا ، كروشيفو ، نيش ؛ والأخيرة في بريدور ، ويد و أويس.

موقع تفاعلي وودود يحتوي على روايات صوتية ومرئية ومكتوبة عن تسعة آثار رائعة للحرب العالمية الثانية تم إنشاؤه أيضًا ، مما يتيح إمكانية استكشاف مغامرة البلقان لأصحاب المصلحة في المشروع ، ويمكن زيارتها في www.monumental9.org.

ستشهد القيم الأساسية للمشروع الآن متابعة مع أنشطة CulTours الجديدة بتمويل من صندوق غرب البلقان، والتي تهدف إلى إنشاء تطبيق للهاتف المحمول لتعزيز ونشر التراث الثقافي المحلي.

ستواصل CulTours القيم الأساسية لـ Monumental 9 وتروج لها

تم دعم Monumental 9 من قبل مجلس التعاون الإقليمي من خلال برنامج منحة مشروع التنمية السياحية والترويج ، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. نفذته وكالة الديمقراطية المحلية في الجبل الأسود كشريك رئيسي ، ضم اتحادها LDA Mostar و LDA كوسوفو و LDA Zavidovici و LDA Prijedor و LDA Knjazevac و LDA Subotica و ALDA Skopje واستفاد من آثار التراث الثقافي المخصصة للحرب العالمية الثانية في غرب البلقان.


سجل في الجمعية العمومية

الجمعية العمومية السنوية لـ ALDA تقترب بسرعة! يوم الجمعة 9 أكتوبر هذا تحرير الذكرى العشرينن سيكون يتدفق عبر الإنترنت من الساعة 10:00 صباحًا من بروكسل في سياق الأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن: نشجع جميع أعضاء ALDA بحرارة على المشاركة في هذه المناسبة الحاسمة ، والتي هي مفتوحة التسجيل حتى 4 أكتوبر 2020.

  Click هنا للتسجيل الآن: يستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط!

سجل قبل 4 أكتوبر 2020!

نظرًا لأن الجمعية غير العادية في 25 سبتمبر لم تصل إلى النصاب القانوني اللازم وهو 50% + 1 من أعضاء ALDA النشطين ، وفقًا للنظام الأساسي لـ ALDA ، تم عقدها مرة أخرى بعد 15 يومًا دون اكتمال النصاب القانوني ، مما يعني أن الجمعية العامة في 9 أكتوبر ستضم أيضًا التصويت على سلسلة من التعديلات القانونية الهامة، والتي ستتم الموافقة عليها إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالحها دون الحاجة إلى بلوغ النصاب القانوني.

كما سيتم تمييز اليوم بسلسلة من المساهمات للاحتفال بمرور 20 عامًا على نشاط ALDA وتقديرًا للإنجازات الرائعة التي حققتها شبكة الأعضاء والشركاء بأكملها. حتى لو كان متصلاً بالإنترنت ، فسيكون كذلك لحظة قوية لجميع الأعضاء للالتقاء مرة أخرى أو للتعرف على بعضنا البعض لأول مرة ؛ ناهيك عن انتخاب مجلس الإدارة الجديد لفترة 4 سنوات القادمة!

 اكتشف جدول أعمال الجمعية العامة الكامل هنا.

لست عضوا ALDA؟ فكر في أن تصبح واحدًا وتعرف على أنشطة ALDA الأخرى التي ستقام خلال أسبوع المناطق والمدن في الاتحاد الأوروبي!

الجمعية العمومية السنوية لـ ALDA تقترب بسرعة! يوم الجمعة 9 أكتوبر هذا تحرير الذكرى العشرينن سيكون يتدفق عبر الإنترنت من الساعة 10:00 صباحًا من بروكسل في سياق الأسبوع الأوروبي للمناطق والمدن: نشجع جميع أعضاء ALDA بحرارة على المشاركة في هذه المناسبة الحاسمة ، والتي هي مفتوحة التسجيل حتى 4 أكتوبر 2020.

  Click هنا للتسجيل الآن: يستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط!

سجل قبل 4 أكتوبر 2020!

نظرًا لأن الجمعية غير العادية في 25 سبتمبر لم تصل إلى النصاب القانوني اللازم وهو 50% + 1 من أعضاء ALDA النشطين ، وفقًا للنظام الأساسي لـ ALDA ، تم عقدها مرة أخرى بعد 15 يومًا دون اكتمال النصاب القانوني ، مما يعني أن الجمعية العامة في 9 أكتوبر ستضم أيضًا التصويت على سلسلة من التعديلات القانونية الهامة، والتي ستتم الموافقة عليها إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالحها دون الحاجة إلى بلوغ النصاب القانوني.

كما سيتم تمييز اليوم بسلسلة من المساهمات للاحتفال بمرور 20 عامًا على نشاط ALDA وتقديرًا للإنجازات الرائعة التي حققتها شبكة الأعضاء والشركاء بأكملها. حتى لو كان متصلاً بالإنترنت ، فسيكون كذلك لحظة قوية لجميع الأعضاء للالتقاء مرة أخرى أو للتعرف على بعضنا البعض لأول مرة ؛ ناهيك عن انتخاب مجلس الإدارة الجديد لفترة 4 سنوات القادمة!

 اكتشف جدول أعمال الجمعية العامة الكامل هنا.

لست عضوا ALDA؟ فكر في أن تصبح واحدًا وتعرف على أنشطة ALDA الأخرى التي ستقام خلال أسبوع المناطق والمدن في الاتحاد الأوروبي!


متحف جديد في جنوب تيرول

نتلقى ونشارك الأخبار التالية من مشروع SMART:

سيكون متحف بيتر ميترهوفر للآلة الكاتبة في Parcines هو متحف جنوب تيرول الطيار

منطقة جبال الألب غنية بالمتاحف المواضيعية الصغيرة التي تروي التاريخ والثقافة والحرف القديمة لكل منطقة. غالبًا ما تكون هذه أماكن هامشية في مسارات الرحلات السياحية ، مع وجود عدد قليل من الزوار بسبب خصوصيتها وصعوبة الوصول إليها ، نظرًا لموقعها الجغرافي.

سيقوم مشروع SMART بترقية أربعة متاحف أصغر من هذا القبيل بتقنيات مبتكرة (الواقع الافتراضي ، والواقع المعزز ، والذكاء الاصطناعي ، و Webapp ، والجولة الافتراضية ، والتصميم للجميع) ، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للمجتمعات المحلية وإتاحة فرص جديدة للسائحين للاكتشاف والتجربة منطقة جبال الألب.

التزم الكونسورتيوم بتحديد موقع تجريبي في جنوب تيرول سينفذ على الأقل تدبيرًا واحدًا خاصًا بالمشروع وفقًا للمشروع المعتمد بموارده الخاصة. في هذا الصدد ، وجدنا الآن شريكًا رائعًا لمشروع SMART في متحف Peter Mitterhofer Typewriter في Parcines: يقع المتحف في وسط مركز قرية Parcines التاريخي. أقامته بلدية Parcines تخليدا لذكرى ابنهم الأعظم ، مخترع الآلة الكاتبة بيتر ميتيرهوفر. مع أكثر من 2000 عنصر ، فهي تحتوي على واحدة من أكبر مجموعات الآلات الكاتبة التاريخية في العالم ، وهي خالية من العوائق لجميع الزوار.

سيقوم مشروع SMART بترقية أربعة متاحف بتقنيات مبتكرة

تُستخدم التقنيات الشائعة لربط المواقع التجريبية الأربعة في منصة ويب مشتركة للقيام بجولة متحف افتراضية موحدة ، وهي مفتوحة لمزيد من التوسع. بالتعاون مع متحف الآلة الكاتبة Peter Mitterhofer في Parcines ، بدأنا بالفعل في وضع مفهوم التنفيذ في جنوب تيرول. سيتم تنفيذ الإجراءات في العام المقبل 2021.

تم عقد اجتماع مشروع سمارت، التي تعد ALDA شريكًا فيها ، يتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي و Interreg VA Italy-Austria 2014-2020.

نتلقى ونشارك الأخبار التالية من مشروع SMART:

سيكون متحف بيتر ميترهوفر للآلة الكاتبة في Parcines هو متحف جنوب تيرول الطيار

منطقة جبال الألب غنية بالمتاحف المواضيعية الصغيرة التي تروي التاريخ والثقافة والحرف القديمة لكل منطقة. غالبًا ما تكون هذه أماكن هامشية في مسارات الرحلات السياحية ، مع وجود عدد قليل من الزوار بسبب خصوصيتها وصعوبة الوصول إليها ، نظرًا لموقعها الجغرافي.

سيقوم مشروع SMART بترقية أربعة متاحف أصغر من هذا القبيل بتقنيات مبتكرة (الواقع الافتراضي ، والواقع المعزز ، والذكاء الاصطناعي ، و Webapp ، والجولة الافتراضية ، والتصميم للجميع) ، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للمجتمعات المحلية وإتاحة فرص جديدة للسائحين للاكتشاف والتجربة منطقة جبال الألب.

التزم الكونسورتيوم بتحديد موقع تجريبي في جنوب تيرول سينفذ على الأقل تدبيرًا واحدًا خاصًا بالمشروع وفقًا للمشروع المعتمد بموارده الخاصة. في هذا الصدد ، وجدنا الآن شريكًا رائعًا لمشروع SMART في متحف Peter Mitterhofer Typewriter في Parcines: يقع المتحف في وسط مركز قرية Parcines التاريخي. أقامته بلدية Parcines تخليدا لذكرى ابنهم الأعظم ، مخترع الآلة الكاتبة بيتر ميتيرهوفر. مع أكثر من 2000 عنصر ، فهي تحتوي على واحدة من أكبر مجموعات الآلات الكاتبة التاريخية في العالم ، وهي خالية من العوائق لجميع الزوار.

سيقوم مشروع SMART بترقية أربعة متاحف بتقنيات مبتكرة

تُستخدم التقنيات الشائعة لربط المواقع التجريبية الأربعة في منصة ويب مشتركة للقيام بجولة متحف افتراضية موحدة ، وهي مفتوحة لمزيد من التوسع. بالتعاون مع متحف الآلة الكاتبة Peter Mitterhofer في Parcines ، بدأنا بالفعل في وضع مفهوم التنفيذ في جنوب تيرول. سيتم تنفيذ الإجراءات في العام المقبل 2021.

تم عقد اجتماع مشروع سمارت، التي تعد ALDA شريكًا فيها ، يتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي و Interreg VA Italy-Austria 2014-2020.


August

Read or download our Newsletter

مFRAITASERRUSARA

Read or download our Newsletter

مFRAITASERRUSARA

Happy African Women’s Day from Kairouan, Tunisia

International African Women’s Day was promulgated by the United Nations in 1962, before being officially declared on July 31st, 1974, during the first Congress organised by the Panafrican Women’s Organisation in Dakar.

Since that moment, African women have set numerous achievements and have been marking history thanks to the important role they have been playing within their countries, as well as in the world, increasingly showing an authentic leadership that is taking foot in the political and economic world.

On July 31st, 2020, LDA تونس organised a joint event together with the Youth Economic Chamber (Jeune Chambre Economique JCI) in Kairouan, Tunisia to celebrate such important recurrence. The idea to make this happen was born during a “friendly talk” session with JCI Junior Kairouan, as the group wanted to honour all African Women for their perseverance, resilience in protecting their rights, and for contributing to the consolidation of democracy and to the sustainable development of their countries. Prepared and realised by youth, the event allowed the audience to discover through a docu-film the lives of the 5 most affirmed African women, followed by an “open mic” session where the audience of young students had the chance to share their related experiences in the city of Kairouan.

The whole occasion was marked by outstanding vivacity, bright colours and African rythms which brought joy to all, and was a great way not only to reaffirm the important role of women in the Continent, but also to promote the culture of African students in Kairouan, and to allow youth to perceive and appreciate the ethnic and linguistic differences of the Sub-Saharan African community that resides there.

Once again, a wonderful initiative brought together by LDA Tunisia together with local actors, in line with its strategic objectives of promoting the Sustainable Development Goals (SDGs) connected to sustainable cities and communities; local governance and citizen participation; gender equality; local development and cultural heritage valorisation. The Agency has to date completed the PARFAIT project and is currently involved in the projects In City, Ricomincio Da Te, and .. In addition, it is undertaking a strategy for waste management in Kairouan, conducting a field study on local women employed in the agricultural field, and hosting regular workshops and webinars: a true inspiration for all of Alda!

International African Women’s Day was promulgated by the United Nations in 1962, before being officially declared on July 31st, 1974, during the first Congress organised by the Panafrican Women’s Organisation in Dakar.

Since that moment, African women have set numerous achievements and have been marking history thanks to the important role they have been playing within their countries, as well as in the world, increasingly showing an authentic leadership that is taking foot in the political and economic world.

On July 31st, 2020, LDA تونس organised a joint event together with the Youth Economic Chamber (Jeune Chambre Economique JCI) in Kairouan, Tunisia to celebrate such important recurrence. The idea to make this happen was born during a “friendly talk” session with JCI Junior Kairouan, as the group wanted to honour all African Women for their perseverance, resilience in protecting their rights, and for contributing to the consolidation of democracy and to the sustainable development of their countries. Prepared and realised by youth, the event allowed the audience to discover through a docu-film the lives of the 5 most affirmed African women, followed by an “open mic” session where the audience of young students had the chance to share their related experiences in the city of Kairouan.

The whole occasion was marked by outstanding vivacity, bright colours and African rythms which brought joy to all, and was a great way not only to reaffirm the important role of women in the Continent, but also to promote the culture of African students in Kairouan, and to allow youth to perceive and appreciate the ethnic and linguistic differences of the Sub-Saharan African community that resides there.

Once again, a wonderful initiative brought together by LDA Tunisia together with local actors, in line with its strategic objectives of promoting the Sustainable Development Goals (SDGs) connected to sustainable cities and communities; local governance and citizen participation; gender equality; local development and cultural heritage valorisation. The Agency has to date completed the PARFAIT project and is currently involved in the projects In City, Ricomincio Da Te, and .. In addition, it is undertaking a strategy for waste management in Kairouan, conducting a field study on local women employed in the agricultural field, and hosting regular workshops and webinars: a true inspiration for all of Alda!


New grants call in view of the parliamentary elections in Kyrgyzstan

تم عقد اجتماع Media Dialogue project, implemented with the financial support of the European Union, is launching its third call for proposal, this time in light of the upcoming parliamentary elections in Kyrgyzstan, on October 4th, 2020.

This grants call is meant to support Kyrgyz media organisations in the creation of media outputs related to the parliamentary elections, and is addressed to private and no-profit media outlets and other media actors such as associations of journalists and editors, CSOs and production studios/companies officially registered in Kyrgyzstan. Applications by consortia of two or more eligible organisations are encouraged.

To be eligible under this call for proposals, interested organisations should send the completed application و budget forms in English, Russian or Kyrgyz language to cholponbolotbekova@epd.eu.

The deadline to submit project proposals is August 16th, 2020, at 23:59 (Bishkek time)

Visit the Media Dialogue موقع الكتروني for more information on the eligible criteria, financial conditions and the application process!

الحوار الإعلامي is implemented by a consortium of five organisations: the الشراكة الأوروبية من أجل الديمقراطية (lead partner), ARTICLE 19، ال مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ال معهد السياسة الإعلامية and Alda*. The project aims to strengthen the national media environment in Kyrgyzstan by engaging media outlets, decision-makers and civil society in a dialogue to identify the challenges faced by the media sphere which harness their potential in promoting media policy and reforms in the sector.

تم عقد اجتماع Media Dialogue project, implemented with the financial support of the European Union, is launching its third call for proposal, this time in light of the upcoming parliamentary elections in Kyrgyzstan, on October 4th, 2020.

This grants call is meant to support Kyrgyz media organisations in the creation of media outputs related to the parliamentary elections, and is addressed to private and no-profit media outlets and other media actors such as associations of journalists and editors, CSOs and production studios/companies officially registered in Kyrgyzstan. Applications by consortia of two or more eligible organisations are encouraged.

To be eligible under this call for proposals, interested organisations should send the completed application و budget forms in English, Russian or Kyrgyz language to cholponbolotbekova@epd.eu.

The deadline to submit project proposals is August 16th, 2020, at 23:59 (Bishkek time)

Visit the Media Dialogue موقع الكتروني for more information on the eligible criteria, financial conditions and the application process!

الحوار الإعلامي is implemented by a consortium of five organisations: the الشراكة الأوروبية من أجل الديمقراطية (lead partner), ARTICLE 19، ال مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ال معهد السياسة الإعلامية and Alda*. The project aims to strengthen the national media environment in Kyrgyzstan by engaging media outlets, decision-makers and civil society in a dialogue to identify the challenges faced by the media sphere which harness their potential in promoting media policy and reforms in the sector.