نوفا تابا لكل نوسترو لابوراتوريو برايكو دي يورو بروجيتازيوني! Questa volta la meta è la città di Pescara، che ci ospiterà per una formazione Intensiva di tre giorni.

دال 28 آل 30 نوفمبر la nostra collega e trainer esperta Anna Ditta si troverà dunque a Pescara dove ، في تعاون مع شريك اجتماعي "Polis Vestina" ، وهو برنامج خاص بالتركيز على برنامج "Europa Creativa".

يوروبا كرياتيفا è é il programma europeo a sostegno dei Settori Culturali e creativi per simple l'accesso ad crescita e di apertura a livello nazionale edternazionale.
لا فورمولا إنتينسيفا ديل لابوراتوريو برايكو دي يورو بروجيتازيون ميرا أ فورنيري سترمينتي أوبريتيفي كونكريتى إي دي ألتو بروفيلو لكل لا ستيسورا ، عرض تقديمي إي لا جستيون دي بروجيتى فاينانزياتي دالا جنة أوروبا ، في ريسبوستا باندي محدد ، آلا لوس ديلا ، برنامج 2014-2020 يجب مراعاة الأولويات الحالية لكل فترة زمنية للبرنامج 2021-2027.
يمكنك الحصول على مجموعة كاملة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة كاملة من البرامج في أوروبا!
Le lezioni si svolgeranno presso l'Hotel Carlton (Viale della Riviera 35، Pescara)، dalle ore 9:00 all ore 13:00، e il pomeriggio dalle ore 14:30 all 17:30.
Il corso ha un costo total di 750 euro (iva inclusa) تقدم فئة خاصة بخاصية إمكانية الوصول.
ليسكريزيوني ألا حصص ريدوتا دي 620 يورو (iva inclusa) è disponibile per tutti coloro che si iscriveranno entro il 17 novembre e per le seguenti fasce di pubblico:
- أنا giovani fino ai 26 anni
- I soci ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale (www.alda-europe.eu)
- Futuri soci ALDA
- Individui appartenenti ad Ordini Professionali
- أنا ديبندنتي دي أمينسرازيوني بوبليش
Per tutti coloro che desiderano pernottare presso l'Hotel، gli iscritti al corso godranno di tariffe agevolate sul costo delle stanze.
Registratevi attraverso il استمارة على الإنترنت e versate l'acconto per riservare il vostro posto!

نوفا تابا لكل نوسترو لابوراتوريو برايكو دي يورو بروجيتازيوني! Questa volta la meta è la città di Pescara، che ci ospiterà per una formazione Intensiva di tre giorni.

دال 28 آل 30 نوفمبر la nostra collega e trainer esperta Anna Ditta si troverà dunque a Pescara dove ، في تعاون مع شريك اجتماعي "Polis Vestina" ، وهو برنامج خاص بالتركيز على برنامج "Europa Creativa".

يوروبا كرياتيفا è é il programma europeo a sostegno dei Settori Culturali e creativi per simple l'accesso ad crescita e di apertura a livello nazionale edternazionale.
لا فورمولا إنتينسيفا ديل لابوراتوريو برايكو دي يورو بروجيتازيون ميرا أ فورنيري سترمينتي أوبريتيفي كونكريتى إي دي ألتو بروفيلو لكل لا ستيسورا ، عرض تقديمي إي لا جستيون دي بروجيتى فاينانزياتي دالا جنة أوروبا ، في ريسبوستا باندي محدد ، آلا لوس ديلا ، برنامج 2014-2020 يجب مراعاة الأولويات الحالية لكل فترة زمنية للبرنامج 2021-2027.
يمكنك الحصول على مجموعة كاملة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة كاملة من البرامج في أوروبا!
Le lezioni si svolgeranno presso l'Hotel Carlton (Viale della Riviera 35، Pescara)، dalle ore 9:00 all ore 13:00، e il pomeriggio dalle ore 14:30 all 17:30.
Il corso ha un costo total di 750 euro (iva inclusa) تقدم فئة خاصة بخاصية إمكانية الوصول.
ليسكريزيوني ألا حصص ريدوتا دي 620 يورو (iva inclusa) è disponibile per tutti coloro che si iscriveranno entro il 17 novembre e per le seguenti fasce di pubblico:
- أنا giovani fino ai 26 anni
- I soci ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale (www.alda-europe.eu)
- Futuri soci ALDA
- Individui appartenenti ad Ordini Professionali
- أنا ديبندنتي دي أمينسرازيوني بوبليش
Per tutti coloro che desiderano pernottare presso l'Hotel، gli iscritti al corso godranno di tariffe agevolate sul costo delle stanze.
Registratevi attraverso il استمارة على الإنترنت e versate l'acconto per riservare il vostro posto!