NEWS

Home / News stories

Test ****** Едукативни обуки во Градско: Возење велосипед во урбани средини*****На ден 01.11.2018 година во рамки на проектот “Кампања за создавање на позитивни животни практики, здрави навики и вредности!” во Општина Градско децата од ООУ Даме Груев присуствуваа на овој настан, каде што им беше презентирана кратка обука за приоритетите за возење велосипед во урбани средини, но и можните опасности кои се појавуваат со тоа што сите велосипедисти стануваат активни учесници во сообраќајот. Во улога на предавачи на оваа обука се јави Весна Николова, наставник по физичко образование и Наташа Коцева, наставник по физичко воспитување. 

Суштинската цел на овој проект е акцентирањето на важноста од групното играње на децата, нивното дружење во насока на зголемување на социјализацијата, а воедно и елиминирање на асоцијализацијата која што претставува значителен предизвик со кои се соочува младата популација.

Со цел да се поттикне свеста за безбедноста во сообраќајот, надворешниот соработник Кире Димов, член на ЗГ Велес Бајкинг, ги запозна децата со основните правила на возење велосипед во урбани средини Проектот „ Кампања за создавање на позитивни животни практики,здрави навики и вредности!“ е поддржан во рамки на шемата за регрантирање на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведуван од страна на АЛДА, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење на Р.Македонија и финансиски поддржан од Европската Унија.

Повеќе информации за регрантираните проекти на следната ВРСКА. Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+ mail
Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org


Office in Vicenza

Viale Milano 66
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Subotica

Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia 

Phone: +381 24 554 587
Fax: +381 24 554 587