ALDA je jedan od korisnika operativnog granta programa „Evropa za građane“ EACEA – Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu tehniku i kulturu Evropske unije.

Stoga, sa oduševljenjem možemo da objavimo da je i ove godine ALDA potvrđena kao korisnik operativnog granta za Programa građana, jednakosti, prava i vrijednosti (CERV) Evropske unije!!

CERV proizilazi iz fuzije prethodnih programa „Evropa za građane i građanke“ i „Program prava, jednakosti i građana“, a ima za cilj da zaštiti i promoviše prava i vrednosti kako su utvrđena u Ugovorima EU i Povelji o osnovnim pravima, posebno da podrži organizacije civilnog društva koje su aktivne na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou.


Ovaj grant dokazuje efikasnost ALDA-ine akcije za promociju demokratije i učešća građana u Evropi i šire


Preciznije , upravo dodeljeni operativni grant je namenjen mrežama, organizacijama ili „tink tenkovima“ koji doprinose implementaciji programskih ciljeva, uključujući aktivnosti obuke i izgradnje kapaciteta, konferencije, uzajamno učenje, saradnju, podizanje svesti, komunikaciju i aktivnosti širenja.

Cela ALDA je počastvovana što je ponovo među malobrojnim korisnicima, dokazujući delotvornost akcija ALDA-e za promociju demokratije i učešća građana u Evropi.

Velika prilika i važna odgovornost: ALDA je spremna da deluje više nego ikada kao pokretač učešća, demokratije i evropskih vrednosti, dajući snažan doprinos postizanjuCiljeva održivog razvoja i i Agende 2030..