Urađene su tri komparativne studije koje ispituju nivo učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6); u okviru projektaCSOs Networking for Better Local Democracy in the Balkans"(Umrežavanje organizacija civilnog društva za bolju lokalnu demokratiju na Balkanu), finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a implementira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN). Svaka od gore navedenih studija fokusira se na drugačiji aspekt učešća građana. Ipak, gledano u celini, oni predstavljaju jednu sveobuhvatnu analizu.

Prva knjiga govori o lokalnoj samoupravi i decentralizaciji na Zapadnom Balkanu. Decentralizacija je jedna od najistaknutijih serija reformi u regionu. Međutim, u različitim sistemima vlasti u regionu, nivo decentralizacije se razlikuje zbog različitih domaćih faktora. Vidimo ispitivanje ključnih karakteristika, struktura i mehanizama unutar lokalne uprave višestrukih unutrašnjih sistema u zemljama.


Objavljivanje ovih komparativnih analiza ima za cilj da informiše i deluje kao vodič za zainteresovane građane i grupe


Druga knjiga je o OCD i učešću u odlučivanju i kreiranju politike na lokalnom nivou. Na osnovu ovoga, može se razmotriti koliko je civilni sektor važan u jačanju demokratije i odgovornosti u regionu, i u kojoj meri OCD igraju različite uloge sa različitim nivoima političkog angažovanja. Pored toga, studija ispituje politike, inicijative i mehanizme unutar ciljanog regiona; deluje kao vodič za one koji žele da se uključe u lokalno učešće.

Treća knjiga govori o učešću lokalne zajednice u donošenju odluka na Zapadnom Balkanu. Učešće građana je jedno od obeležja demokratskog funkcionisanja i svaka zemlja ima svoje mehanizme i zakone za regulisanje toga. Svrha analize je da se dalje ispitaju interesi, inicijative i stepen učešća u različitim opštinama.

Sve u svemu, lokalna demokratija i učešće građana i dalje predstavljaju glavni i osnovni fokus u osnaživanju regiona Zapadnog Balkana. Objavljivanje ovih komparativnih studija ima za cilj da informiše i deluje kao vodič za zainteresovane građane i grupe.

Komparativnu analizu dostupnu na 4 jezika, engleskom, albanskom, makedonskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom možete preuzeti ovde ili posetiti naš resursni centar.