2021. označio je završetak projekta EGAL II (Egalité de Genre dans l’Action Locale /Gender Equality in Local Action), uspešnog projekta koji je ciljao participativne rodne inkluzivne aktivnosti u Maroku.

Koristeći nekoliko aktivnosti, Agencija lokalne demokratije Severni Maroko, kao vodeća organizacijaprojekta, uspela je da promoviše i podrži kapacitet aktera da pokrenu pro-rodne inicijative u svojim zajednicama, istovremeno prenoseći snažne poruke o važnosti uključivanja žena sa sela u javne poslove. Dublje, aktivnosti su imale za cilj aktiviranje uloge pravičnosti i jednakih mogućnosti.


EGAL II: novo putovanje ka inkluzivnim i održivim opštinama u Maroku! (Tim LDA Severni Maroko)


Nadalje, ciklus učenja se fokusirao na mehanizme učešća građana, instrumente javne politike, liderstvo, pružajući akterima mehanizme za bogaćenje lokalnog javnog života. Iz opšte perspektive, akteri EGAL-a-bili oni izabrani zvaničnici, opštinski menadžeri, udruženja - svi su izrazili želju da povećaju svoju sinergiju, kako bi poboljšali svoju međuopštinsku dinamiku. Među njihovim snažnim preporukama može se istaći stvaranje kolektivnog projekta sa ekološkim, održivim turizmom.

Konačno, akteri uključeni u projekat izrazili su spremnost da prodube svoje znanje o temama kojima se bavi EGAL II. Kao što je pomenuo tim LDA Severni Maroko: „Danas smo ponosni što smo doprineli izgradnji pozitivne dinamike društvenih promena, što je dovelo do novih kolektivnih i među-zajedničkih projektnih ideja. Imamo za cilj poboljšanje društveno-ekonomskih i ekoloških prava lokalnog stanovništva. Ovo je samo početak novog putovanja ka inkluzivnim i održivim opštinama! (Tim LDA Severni Maroko)”

ALDA-i je veoma drago što je ponovo sarađivala sa lokalnim akterima u Maroku, promovišući učešće građana, sarađujući sa administrativnim telima, stimulišući pozitivne i demokratske promene.

***
Pročitajte EGAL bilten ovde