Svetski samit o klimi, COP26, , održava se u Glazgovu u Škotskoj od 31. oktobra do 12. novembra 2021. Skraćenica COP je skraćenica za „Konferencija strana“ (Conference of the Parties), budući da su to i potpisnice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) – ugovor dogovoren 1994. godine koji se sastoji od 197 Strana (196 zemalja i EU). Konferencija 2021, čiji je domaćin Velika Britanija zajedno sa Italijom, u Glazgovu, je 26. sastanak Strana, zbog čega se zove COP26.

Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama spadaju među najveće međunarodne sastanke u svetu. Samit COP26 okuplja strane kako bi ubrzali akciju ka ciljevima Pariskog sporazuma i Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama. Imajući to u vidu, koje su ALDA-ine inicijative u pogledu zaštite planete i zaštite životne sredine?

Hajde da to otkrijemo! O posvećenosti ALDA temama i vrednostima može svedočiti nekoliko projekata.

ALDA-ine inicijative u skladu sa COP26

COP26

Počevši od, na primer, „  Climate of Change(Klima promena), projekta koji ima za cilj „okončanje klimatskih promena i početak klime promena #ClimateOfChange!“ i predstavlja panevropsku kampanju za izgradnju bolje budućnosti za klimatske migrante, ljudsko lice klimatskih promena. Na ovom projektu, ALDA je veoma posvećena mobilisanju mladih generacija, posebno u Francuskoj i Belgiji, uz podizanje svesti o vezama između klimatskih promena i migracija i potrebi za ekonomijom blagostanja. Konkretnije, ulične gerile i cirkuske predstave organizovane su od 9. do 13. novembra. Osim toga, u isto vreme COP26, u Briselu će se održati i„Panevropsko finaledebatnog takmičenja“.

Prelazeći na drugi projekat, „Life Metro-Adapt”"  ” ima za cilj da podstakne stvaranje zajedničkog dobro struktuiranog upravljanja u vezi sa prilagođavanjem klimatskim promenama među lokalnim vlastima, uz uspostavljanje i promociju rešenja zasnovanih na prirodi (Nature Based Solutions – NBS). Budući da su, prema većini klimatskih modela, južna Evropa, a posebno mediteranski basen, posebno ranjivi na uticaje klimatskih promena, tako da ne čudi da bi projekti bazirani tamo bili od posebne važnosti i aktivni za ovaj cilj.

Pored toga,  LIFE BEWARE" je projekat koji se fokusira na postizanje globalne strategije za klimatsku adaptaciju na poplave kako bi se suočio sa rizikom povećanja infiltracije i skladištenja vode u urbanim i ruralnim područjima, a to se čini aktivnim uključivanjem lokalnih zajednica, posebno na severu Italije. Slično tome,ENLARGE"već sproveden projekat, fokusiran na održivu energiju i kreiranje politike odozdo prema gore.

Ipak, ovo nije sve. Projekat „FOREST" “ odgovara na fragmentaciju nadležnosti u upravljanju šumama na nacionalnom i međunarodnom nivou i ima za cilj ujednačavanje najboljih praksi kako bi se garantovalo bolje korišćenje resursa za sve, s obzirom da su šume i drveće od vitalnog značaja za držanje emisije ugljenika pod kontrolom.

Štaviše, ALDA je takođe uključena u projekte koji preduzimaju mere za suprotstavljanje klimatskim promenama u širem obimu u odnosu na njihov cilj, kao što je „LIFE Falkonkoji promoviše svest javnosti o ugroženim vrstama ptica (mala vetruška) i očuvanju biodiverziteta jer se očekuje da će klimatske promene koje su u toku dovesti do strašne štete i na floru i faunu.

COP26

Na kraju, ali ne i najmanje važno, ALDA je veoma aktivna u različitim zemljama severne Afrike, razvijajući veliki broj projekata u regionu. Među njima se može smatrati projekatAUTREMENT “, koji se bavi održivom mobilnošću u Tunisu, posebno koji uključuje gradove Kairuan i Mahdiju. U okviru projekta, ljudi iz opštine Kairuan pridružili su se„biciklističkoj paradi“,sa idejom da se podigne svest o biciklu kao održivom i alternativnom načinu prevoza.

Konačno, kao što čitaoci mogu da vide, ALDA je posvećena principima i vodećim vrednostima Agende UN 2030, radeći na pretvaranju SDG-a u konkretne akcije. Dakle, svaki od gore navedenih projekata, kao i svi ostali, ciljaju na specifične ciljeve održivog razvoja. Sa velikim entuzijazmom i interesovanjem ALDA prati tekuću debatu o COP26.