On 4th June Local Democracy Agency in Subotica  (LDA Subotica) organised a local path activity within the project VALID – European Cities – Strengthening Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue funded by the Europe for Citizens Programme.

Događaj je bio fokusiran na temu ostvarivanja prava građana na učešće u usvajanju i kreiranju javnih politika kao i na izglede za razvoj lokalne samouprave, dobrog i odgovornog upravljanja na lokalnom nivou, sa principima interkulturnog i socijalnog dijaloga.

Cilj sastanka bio je razgovarati o akcijama lokalne politike za poboljšanje kulture učešća, uz fokus na interkulturni dijalog

Predstavnici OCD, akademske zajednice, lokalnih institucija kao i građani okupili su se kako bi razradili izglede lokalne demokratije i puteve za poboljšanje učešća građana u lokalnoj zajednici. Cilj sastanka je bio da se razgovara o akcijama lokalne politike od značaja za poboljšanje kulture učešća, uz fokus na interkulturni dijalog.

Učesnici su razgovarali o potrebi inkluzivnijih pristupa učešća građana u donošenju politika, ističući, takođe, i Građanski forum kao mogući mehanizam za dijalog sa lokalnom upravom. Lokalne inicijative o relevantnim temama za građane pomenute su kao efikasni alati za povećanje učešća i angažovanja građana. Slično tome, umetnost i kultura su istaknuti kao važni instrumenti u omogućavanju dijaloga i učešća koji se mogu dalje koristiti u sledećim fazama projekta.

Povećavanje interkulturnih i socijalnih pristupa u dizajniranju politika i procesu donošenja odluka je fokus VALID projekta koji će se sprovoditi tokom godine.

On 4th June Local Democracy Agency in Subotica  (LDA Subotica) organised a local path activity within the project VALID – European Cities – Strengthening Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue funded by the Europe for Citizens Programme.

Događaj je bio fokusiran na temu ostvarivanja prava građana na učešće u usvajanju i kreiranju javnih politika kao i na izglede za razvoj lokalne samouprave, dobrog i odgovornog upravljanja na lokalnom nivou, sa principima interkulturnog i socijalnog dijaloga.

Cilj sastanka bio je razgovarati o akcijama lokalne politike za poboljšanje kulture učešća, uz fokus na interkulturni dijalog

Representatives of CSOs, academia, local institutions as well as citizens gathered to elaborate the prospects of local democracy and pathways for improving citizen’s participation in the local community. The objective of the meeting was to discuss local policy actions of importance to improve the culture of participation, while focusing on intercultural dialogue.

Učesnici su razgovarali o potrebi inkluzivnijih pristupa učešća građana u donošenju politika, ističući, takođe, i Građanski forum kao mogući mehanizam za dijalog sa lokalnom upravom. Lokalne inicijative o relevantnim temama za građane pomenute su kao efikasni alati za povećanje učešća i angažovanja građana. Slično tome, umetnost i kultura su istaknuti kao važni instrumenti u omogućavanju dijaloga i učešća koji se mogu dalje koristiti u sledećim fazama projekta.

Povećavanje interkulturnih i socijalnih pristupa u dizajniranju politika i procesu donošenja odluka je fokus VALID projekta koji će se sprovoditi tokom godine.