Deal

"  SHARED GREEN DEAL (SGD) održan je onlajn od 1. do 3. februara.

Pre nego što pređemo u dubinu uvodnog sastanka, nekoliko reči o samom projektu. Iz opšte perspektive, SHARED GREEN DEAL se direktno bavi evropskim izazovima sa ciljem da podeli akcije, razumevanje, dokaze, uvide, odgovornosti i koristi među zainteresovanim stranama, uključujući kreatore politike i civilno društvo. Pitanja inkluzivnosti i različitosti su u srcu projekta kako bi se posebno obuhvatile socijalno ugrožene i ranjive grupe.

Moreover, SHARED GREEN DEAL is funded by the European Union’s Horizon 2020 programme and is structured around lessons from a set of 24 social experiments around six priority Green Deal topics. The social experiments will be delivered across different member states, covering different social science and humanities disciplines, with multi-stakeholder, practice-based and policy-science expertise, including gender studies as a key component throughout.


Pitanja inkluzivnosti i različitosti su u srcu projekta SHARED GREEN DEAL da se posebno uzmu u obzir socijalno ugrožene i ranjive grupe


U okviru ovoga, ALDA je zadužena za stvaranje i pokretanje multidisciplinarne i transnacionalne„SHARED GREEN DEAL mreže“pojedinaca i organizacija, koja će pomoći Evropskoj komisiji u njenim ambicijama Green Deal-a i širiti resurse i nalaze Projekta sa više zainteresovanih strana. čime se maksimiziraju njeni uticaji i omogućavaju dugoročne promene sistema tokom 2020-ih i kasnije.

Vraćamo se na početni događaj; 1. februar je prvo bio posvećen proceni i planu projekta, a zatim se fokusirao na tri sestrinska „Horizon“ projekta. U ovom kontekstu, ALDA-ina menadžerka projekta Nadia di Iulio je ilustrovala projekat REAL DEAL, još jedan Horizon projekat koji će ALDA implementirati u narednim godinama.

Drugi dan je bio namenjen razumevanju društvenih eksperimenata koje će tokom projekta sprovoditi šest partnera. Štaviše, Konzorcijum je imao pregled Metode odgovornog istraživanja i inovacija (RRI), njegove uloge u okviru projekta, kao i implementacije rodne dimenzije kroz sve aktivnosti SGD-a, kroz Gender akcioni plan.

Dana 3. februara, Valeria Fantini, nadležna ALDA-ina projektna menadžerka, predstavila je ključne uloge Asocijacije u implementaciji SGD, naglašavajući vremenski okvir i glavne zadatke. Na kraju sesije Valerija je postavila „onlajn mural“ kako bi dobila doprinose Konzorcijuma o njihovim dugoročnim zajedničkim vizijama za budućnost „SHARED GREEN DEAL mreže“.

Konačno, očekuje se da projekat donese promene u društvenim praksama i ponašanju pojedinaca, zajednica, javnih i privatnih organizacija, kroz razvoj efikasnih novih strategija za podršku odgovornom, pravičnom i poželjnom Zelenom dogovoru.

Da li ste zainteresovani za projekat? Pratite ga dalje na Twitteru i LinkedIn-u ili se prijavite za newsletter.

 

***
SHARED GREEN DEAL je projekat koji okuplja 22 vodeće organizacije iz cele Evrope, uključujući osam univerziteta, tri istraživačke institucije, osam mrežnih organizacija i tri mala i srednja preduzeća. Partneri pokrivaju ključne elemente međusektorskih prioriteta Evropskog zelenog dogovora kao što su civilno društvo, demokratija, rod, energija, životna sredina, cirkularna ekonomija i inovacije.