The European Association for Local Democracy – ALDA Skopje together with European Movement Macedonia and the Association of finance officers of the local governments and public enterprises in Veles launches call for trainings aimed to representatives of CSOs and LAs in the Republic of Macedonia.

A series of free two-day trainings will be delivered to the participants in November and December this year on topic of EU-funds, budgeting, project management etc.

The trainings are realized within the project “CSOs making local democracy work”. The aim of the project is to strengthen the influence of the CSOs in policy making on a local level. The activities contribute towards the reinforcement of the cooperation between CSOs and Local Authorities, but also creating of better financial environment for the small local organizations. The project is financed by the European Union.

Find the official call for the trainings and the details about the application process in Macedonian OVDJE.

The deadline to apply is 10th November 2017.

 

 

Подружницата на Асоцијацијата на агенции за локална демократија – АЛДА Скопје, Европското движење и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија – Велес објавува

Повик за обуки за претставници на граѓански организации и локални самоуправи

Во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ ќе се спроведат серија бесплатни дводневни обуки наменети за претставници на граѓанските организации и локалните власти.

  1. Обука „Алатки за локална демократија”
  2. Обука „Локални финансии: буџетирање и транспарентност“
  3. Обука „Како да се креира транспарентен процес за финансирање на граѓанските организации од буџетот на локалните власти – методологија“
  4. Обука: „Раководење со проектен циклус и ЕУ фондови“

Повеќе детали за секоја обука можете да прочитате тука.

Проектот има за цел да го зајакне влијанието на организациите од граѓанското општество во јавните политики на локално ниво. Активностите придонесуваат кон воспоставување на соработка помеѓу граѓанските организации и локалните власти како и креирање на овозможувачко финансиско опкружување за мали локални организаци. Овој проект ќе овозможи зајакнување на улогата на граѓанските организации како клучен фактор во процесот на пристапување кон ЕУ.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓанско општество и програмата за медиуми 2015. Обуките се кофинансирани во рамките на програмата за соработка Нормандија – Македонија.

Начин на пријавување: Секој заинтересиран/а кандидат/ка потребно е да го потполни и достави Образецот за пријавување.

Рок за пријавување: Пополнетиот образец за пријавување доставете го до cso.democracy@aldaintranet.org најдоцна до 10 ноември 2017 година. Сите трошоци за обуките се обезбедени од организаторот.

Образец за пријавување
Детален повик

The European Association for Local Democracy – ALDA Skopje together with European Movement Macedonia and the Association of finance officers of the local governments and public enterprises in Veles launches call for trainings aimed to representatives of CSOs and LAs in the Republic of Macedonia.

 

A series of free two-day trainings will be delivered to the participants in November and December this year on topic of EU-funds, budgeting, project management etc.

 

The trainings are realized within the project “CSOs making local democracy work”. The aim of the project is to strengthen the influence of the CSOs in policy making on a local level. The activities contribute towards the reinforcement of the cooperation between CSOs and Local Authorities, but also creating of better financial environment for the small local organizations. The project is financed by the European Union.

 

Find the official call for the trainings and the details about the application process in Macedonian OVDJE.

The deadline to apply is 10th November 2017.

 

 

Подружницата на Асоцијацијата на агенции за локална демократија – АЛДА Скопје, Европското движење и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија – Велес објавува

Повик за обуки за претставници на граѓански организации и локални самоуправи

Во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ ќе се спроведат серија бесплатни дводневни обуки наменети за претставници на граѓанските организации и локалните власти.

  1. Обука „Алатки за локална демократија”
  2. Обука „Локални финансии: буџетирање и транспарентност“
  3. Обука „Како да се креира транспарентен процес за финансирање на граѓанските организации од буџетот на локалните власти – методологија“
  4. Обука: „Раководење со проектен циклус и ЕУ фондови“

Повеќе детали за секоја обука можете да прочитате тука.

Проектот има за цел да го зајакне влијанието на организациите од граѓанското општество во јавните политики на локално ниво. Активностите придонесуваат кон воспоставување на соработка помеѓу граѓанските организации и локалните власти како и креирање на овозможувачко финансиско опкружување за мали локални организаци. Овој проект ќе овозможи зајакнување на улогата на граѓанските организации како клучен фактор во процесот на пристапување кон ЕУ.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓанско општество и програмата за медиуми 2015. Обуките се кофинансирани во рамките на програмата за соработка Нормандија – Македонија.

Начин на пријавување: Секој заинтересиран/а кандидат/ка потребно е да го потполни и достави Образецот за пријавување.

Рок за пријавување: Пополнетиот образец за пријавување доставете го до cso.democracy@aldaintranet.org најдоцна до 10 ноември 2017 година. Сите трошоци за обуките се обезбедени од организаторот.

Образец за пријавување
Детален повик