Završni događaj projekta bio je otvoren za širu javnost i okupio je kreatore politika, akademike, agente za provođenje zakona, migrante, tražioce azila, nevladine organizacije, međunarodne organizacije i organizacije civilnog društva kako bi razgovarali o nalazima projekta i budućim mogućnostima istraživanja i prakse.

During the first day of conference the participants had the chance to share their perspectives and experience the materials and resources developed throughout the course of the project. After an enlightening Roundtable on Perceptions’ knowledge and results, the general public had the opportunity to attend a R.E.D Carpet Exhibition, which included a live drawing and poetry reading session, and which concluded the day.

Tokom prvog dana konferencije učesnici su imali priliku da podijele svoje perspective, te se upoznaju sa materijalima i resursima razvijenim tokom projekta. Nakon edukativnog Okruglog stola o znanju i rezultatima percepcija, šira javnost imala je priliku prisustvovati izložbi tepiha R.E.D, koja je uključivala živo crtanje i čitanje poezije, čime je i zaključen dan.

Događaj je zaključen pozdravom članova tima sa Univerziteta u Bolonji, domaćina događaja i projekcijom filma ‘Dystopia. Učesnici su imali priliku da učestvuju na „Bologna Migrantouru“ koji je održan u popodnevnim satima, nakon završetka konferencije.

 

🇦🇲 Read the news in Armenian
🇬🇪 Read the news in Georgian
🇷🇴 Read the news in Romanian
🇺🇦 Read the news in Ukrainian