Uživajte u ovom stripu koji je izradio partnerski konzorcijum projekta LIME – Radna integracija za zapošljavanje migranata kao inovativno i efikasno sredstvo za podizanje svesti i borbu protiv stereotipa o društvenoj uključenosti i radnoj integraciji.

Ovo su zaista ključni elementi ovog dvogodišnjeg projekta, voljni da širom Evrope primene inovativnu metodologiju sa visokim učešćem: MEIC - metodologiju klastera ekonomske integracije migranata; inovativan i participativni pristup zasnovan na stvaranju partnerstva društveno ekonomskih stejkholdera, uključujući javne i privatne aktere MEIC – Migrants Economic Integration Cluster methodology, an innovative and participatory approach based on the creation of a partnership of socio- economic multi-stakeholders, including public and private actors.

Strip [ENG]Strip [ITA]Strip [ESP]

Uživajte u ovom stripu koji je izradio partnerski konzorcijum projekta LIME – Radna integracija za zapošljavanje migranata kao inovativno i efikasno sredstvo za podizanje svesti i borbu protiv stereotipa o društvenoj uključenosti i radnoj integraciji.

Ovo su zaista ključni elementi ovog dvogodišnjeg projekta, voljni da širom Evrope primene inovativnu metodologiju sa visokim učešćem: MEIC - metodologiju klastera ekonomske integracije migranata; inovativan i participativni pristup zasnovan na stvaranju partnerstva društveno ekonomskih stejkholdera, uključujući javne i privatne aktere MEIC – Migrants Economic Integration Cluster methodology, an innovative and participatory approach based on the creation of a partnership of socio- economic multi-stakeholders, including public and private actors.

Strip [ENG]Strip [ITA]Strip [ESP]