[ENG🇬🇧]

Il Link4Cooperation project consortium continues with the implementation of the sub-granting scheme. After careful evaluation and with the help of an expert committee, 22 beneficiaries and projects were selected for funding for their activities over the next 6 months. Two series of trainings were organised in April and May to prepare the organisation for implementation.

The training courses covered the basic knowledge an organisation needs to successfully implement its projects. Beneficiaries had the opportunity to attend training sessions on project cycle management, financial management, communication and networking, procurement and reporting.

The first two-day training was organised in Kozarska Dubrica on 27 and 28 April 2023 for 12 scholarship holders from the municipalities of Prijedor, Kostajnica, NoviGrad, Zavidovici, Maglaj i Zepce.

The second two-day training course was organised in Mostar on 4 and 5 May 2023 for 10 grant holders from the municipalities of Mostar, Trebinje, Jablanica, Berkovic and Ravno.

With the support of experienced trainers and the project team, sub-beneficiaries will build the capacity of their organisations, which, in cooperation with local authorities, will realise their project ideas and strengthen local communities.

During the training, the LDA Mostar signed contracts with the subgroups, making them officially ready to start their activities.


The Link4Cooperation sub-granting scheme continues with two training sessions for beneficiaries


[in MK 🇲🇰]

Грантова шема на проектот Link4Cooperation: потпишани договори и организирани обуки

Конзорциумот на проектот Link4Cooperation продолжува со имплементација на грантовата шема. По деталниот процес на проверка и со помош на искусна комисија, беа избрани 22 грантисти чии активности ќе бидат финансирани во следните 6 месеци. Во април и мај беа организирани 2 обуки, со цел организациитеда се подготват за спроведување на проектите.

Обуките ги опфатија основните вештини и знаења кои и се потребни на една организација за успешна реализација на нивните проекти. Грантистите имаа можност да ги следат обуките за управување со проектен циклус, финансиско управување, комуникација и вмрежување и набавки и известување.

Првата дводневна обука беше организирана во Козарска Дубрица на 27 и 28 април 2023 година за 12 грантисти од општините Приједор, Костајница, Нови Град, Завидовиќи, Маглај и Жепче.

Втората дводневна обука беше организирана во Мостар на 4 и 5 мај 2023 година во Мостар за 10 грантисти од општините Мостар, Требиње, Јабланица, Берковиќ и Равно.

Со поддршка на искусни обучувачи и проектниот тим, грантистите работеа на развој на своите капацитети на нивните организации, кои во соработка со локалните власти ќе ги имплементираат нивните проектни идеи и ќе ги зајакнат нивните локални заедници.

За време на тренинзите, Агенцијаат за локална демократија Мостар ги потпиша договорите со грантистите, со што тие официјално се подготвени да започнат со своите активности.