November 21, the registration of the ADL as a local NGO in accordance with current legislation in the country and the appointment of the Director, Elbert Krasniqi, who will head the office, will complete the bureaucratic process began last year with the signing of the agreement between the partners, joined in recent months by the diplomatic work done by partners to ensure a good start and effective activity of the LDA.

" />

NEWS

Home / News stories

KOSOVO: THE AGENCY OF LOCAL DEMOCRACY WILL BE OPERATIVE BY THE END OF 2011. IN PEJA/PEC THE OPENING OF THE NEW OFFICES (21 and 22 November 2011)The Local Democracy Agency (LDA) in Kosovo, organized by ALDA, the Association of Local Democracy Agencies, under the auspices of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, in cooperation with its international and local partners, will be operative by the end of 2011.
The ribbon cutting for the new headquarters of the ADL (which will be located at the Shtepia e Kultures, rrEnverHadrip.nPeje/Pec), taking place on November 21, the registration of the ADL as a local NGO in accordance with current legislation in the country and the appointment of the Director, Elbert Krasniqi, who will head the office, will complete the bureaucratic process began last year with the signing of the agreement between the partners, joined in recent months by the diplomatic work done by partners to ensure a good start and effective activity of the LDA.

The LDA Kosovo can count on the support of the network of ALDA and other 12 LDAs currently active in the Balkans and South Caucasus.
“Decentralisation of power and development of administrative capacities at the local level, together with a capable and vivid civil society, represent a fundamental step in the process of democratisation, stability and development of Kosovo”, says ALDA President, Per Vinther.
The LDA Kosovo, like the others, will develop projects which will foster inter-ethnic dialogue, promote international cooperation, encourage civil society to participate actively in the life of the local community, develop the growth of democracy and good local governance, promote the economic development, giving answers to problems and needs of the population.
The international partners of the LDA are actively engaged in Kosovo since several years, as the Lead Partner Association Table Trentino with Kosovo (TCK) - (Italy and Kosovo) for over 10 years working with the Municipality of Peja/Pec and numerous local organizations, AiBi, Friends of the Children (Italy and Kosovo), RTM Reggio Third World (Italy and Kosovo), the Only Equal Rights Association (Italy), ALFA Formation (France), the town of Yalova (Turkey). LDA local partners are the Municipality of Peja/Pec, which is also the host city, and AKM, Association of Municipalities of Kosovo.
The role of the international partners will be to provide core financial support, participate in activities where they have the skills and capacities, to encourage their own partners to participate in the work of the LDA and to promote the work of the LDA in their own community and encourage wider participation.
On occasion of the opening of new offices of the LDA, an international conference will take place on the anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, approved by the UN General Assembly on 20 November 1989, which will end with a series of entertainment activities organized for children and families in Peja/Pec at the Youth Centre.

To the conference will attend, among others, Ali Berisha, Mayor of Peja/Pec, Michele Giffoni, Italian Ambassador to Kosovo, EmilianoBertoldi, Trentino table for Kosovo, Antonella Valmorbida, Director of ALDA, Corkadiu Sabah, Director of Human Rights Department of the Municipality of Peja/Pec, and NaimBerisha, a sociologist and Assistant Director of the Gymnasium.
On 22nd of November will take place a partner meeting to plan activities for 2012, in particular the project Youth in Action "Youth wears Green", already approved, which will be developed in 2012, and to analyze the proposals for other projects.


KOSOVË - DERI NË FUND TË VITIT BËHET OPERATIV AGJENSIONI PËR DEMOKRACI LOKALE. INAUGURIMI I ZYREVE TË REJA MË 21 DHE 22 DHJETOR 2011

Deri në fund të këtij viti do të jetë operativ Agjensioni për Demokraci Lokale (ADL) i Kosovës, i promovuar nga ALDA, Shoqata e ADL-ve, nën patronazhin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe regjionale të Këshillit të Evropës, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë dhe lokalë të ADL-së.
Prerja e shiritit të zyrës së re të ADL-së më 21 nëntor (me seli në ndërtesën e Shtëpisë së Kulturës, rruga Enver Hadri p.n.) në Pejë, regjistrimi i ADL-së si Ojq lokale në bazë të ligjit në fuqi në Kosovë, si dhe emërimi i Delegatit Elbert Krasniqi i cili do t’a drejtojë zyrën, do të jenë aspektet që do t’a kompletojnë procesin formal të nisur vitin e kaluar me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të partnerëve, shoqëruar gjatë këtyre muajve nga një aktivitet diplomatik i zhvilluar nga partnerët për të siguruar një fillim pozitiv dhe të suksesshëm të veprimtarisë së ADL-së.
Këtij dokumenti i bashkangjitet programi i konferencës
ADL-ja e Kosovës do të mund të llogarisë në mbështetjen e rrjetit të ALDA-a dhe të 12 Agjensioneve tjera për demokraci lokale, të cilët momentalisht janë aktive në Ballkan dhe në Kaukazin jugor.
“Decentralizimi i pushteteve lokale dhe zhvillimi i kapaciteteve administrative në nivel lokal, së bashku me një shoqëri civile të aftë dhe vitale, janë faktorët që përfaqësojnë një etapë themelore në procesin e demokratizimit, stabilitetit dhe zhvillimit të Kosovës” nënvizon Presidenti i ALDA-s, Per Vinther.
ADL-a sikur edhe agjensionet tjera, do të merret me projekte që favorizojnë dialogun ndëretnik, promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, inkurajimin e shoqërisë civile për të marrë pjesë aktivisht në jetën e komunitetit lokal, zhvillimin dhe rritjen e demokracisë dhe qeverisjes së mirë lokale, përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe ballafaqimin me problemet dhe nevojat e popullatës.
Partnerët ndërkombëtarë të ADL-së Kosovë tanimë disa vite janë të angazhuar në mënyrë aktive në Kosovë, duke filluar nga Partneri Lider Shoqata Tavolo Trentino con il Kossovo (TcK) – (Itali dhe Kosovë), e cila që 10 vite bashkëpunon me Komunën e Pejës dhe shumë organizata lokale, AiBi Amici dei Bambini (Itali dhe Kosovë), RTM Reggio Terzo Mondo (Itali dhe Kosovë), Shoqata Solo Uguali Diritti (Itali). ALFA Formation (Francë), Komunën, Komuna e Yallovës (Turqi). Partnerë lokalë të ADL-së janë Komuna e Pejës që është qyteti mikpritës, dhe AKM Asociacioni i Komunave të Kosovës.
Roli i partnerëve ndërkombëtarë është të sigurojnë përkrahjen financiare, të marrin pjesë në iniciativat për të cilat i kanë kompetencat dhe kapacitetet, t’i inkurajojë partnerët përkatës që të marrin pjesë në punën e ADL-së, duke e promovuar veprimtarinë e saj në komunitetin e tyre, duke inkurajuar një pjesëmarrje të gjërë të qytetarëve.
Me rastin e hapjes së zyrës së re të ADL-së, është organizuar një Konferencë ndërkombëtare rreth përvjetorit të Konventës së OKB-së mbi të drejtat e fëmijës dhe adoleshencës (Convention on the Rights of the Child), e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, dhe do të përmbyllet me një varg aktivitetesh të animacionit të organizuara për fëmijët dhe familjet e Pejës, në Qendrën Rinore.
Në këtë konferencë përveç mysafirëve të shumtë, do të marrin pjesë edhe: Ali Berisha, Kryetar i Pejës, Michael Giffoni, Ambasadori italian në Kosovë, Emiliano Bertoldi nga Tavolo Trentino con il Kosovo si Partner Lider, Antonella Valmorbida Drejtoreshë e ALDA-s, Sabahate Qorkadiu, Drejtoreshë e Departamentit për të Drejtat e Njeriut të Komunës së Pejës, dhe Naim Berisha, sociolog dhe zëvendësDrejtor i Gjimnazit të Pejës.
Me datë 22 nëntor do të zhvillohet një mbledhje e partnerëve për t’i planifikuar aktivitetet e vitit 2012, në veçanti për projektin Youth in Action (Të Rinjtë në Aksion) “Youth ëears Green”, i cili do të realizohet duke filluar nga prilli 2012, dhe për t’i analizuar propozimet për projektet e tjera. .

 mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Tunis

Appartement CREATIVA, 3ème étage, 15, Résidence Gold du Nord,
Les berges du lac, 1053, Tunis, Tunisie

Phone: +216 27 28 34 56
Email: abdelaziz@aldaintranet.org

Office in Chisinau
Str. Mihail Kogălniceanu 18, Chișinău, Moldova, MD-2001
Email: aldamoldova@aldaintranet.org