NEWS

Home / News stories

Subgranting scheme - Call for local projects in Macedonia

Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) – Скопје, Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија - Велес (ЗФР) и Европското движење (ЕД) го спроведуваат проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ финансиран од Делегацијата на Европската Унија во Скопје  преку ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и програмата за медиуми 2015. 

Главна цел на проектот е да го зајакне влијанието на граѓанските организации во јавните политики на локално ниво.
 
Специфични цели на проектот:
 
-Да се создадат услови за граѓанските организации кои ќе овозможат правна и финансиска поддржувачка околина на локално ниво;
-Да се воспостави и развие одржлив механизам за градење партнерства и соработка помеѓу граѓанските организации и локалните самоуправи;
-Да се развијат капацитетите на граѓанските организации со цел да станат релевантни чинители во општествените процеси и донесувањето на јавни политики на локално ниво;
-Да се поттикне размена на добри практики, вмрежување и градење партнерства на национално, регионално и европско ниво. 
 
Преку ре-грантовата шема за финансиска помош на овој проект ќе се поддржат мали проекти на граѓански организации. Грантовите ќе бидат доделени на проекти кои ќе придонесат кон главната цел на проектот. Ќе бидат поддржани иновативни идеи за подобрување на соработката помеѓу граѓанските организации (ГО) и локалните самоуправи (ЛС). Повеќе детали за Јавниот Повик можете да прочитате ТУКА

Потребни документи за преземање:

Детален повик
Образец за пријавување
Изјава за партнерство
Буџет
 
Пријавите се доставуваат најдоцна до 17.00 часот, 24.12.2017 на следната адреса: cso.democracy@aldaintranet.org 

АЛДА Скопје во соработка со партнерските организации ќе организира четири информативни средби за заинтересираните кандидати на овој повик во Битола, Струга, Велес и Струмица. Точниот термин на одржување на информативните средби ќе биде објавен на интернет страниците на проектните партнери. 


The European Association of Local Democracy Agencies (ALDA) Skopje, the Association of Financial Workers of the Local Government and Public Enterprises - Veles and the European Movement are publishing call for sub-granting projects of CSOs within the project "CSOs for Making Local Democracy Work". The project is funded by the Delegation of the European Union in Skopje through the IPA Program for Civil Society Support and Media Program 2015.

The overall goal of the project is to strengthen the role of local civil society organizations to contribute to public policy making on local level.

Specific objectives of the project:

- To create conditions for civil society organizations more enabling legal and financial environment on local level;
- To establish and develop sustainable mechanism for partnership building and cooperation between the civil society and the local public authorities;
- To develop local capacities of civil society organizations in order to become relevant stakeholder in civil dialogue and public policy making on local level;
- To encourage best practice exchange, networking and partnership at national, regional and European level.
 
Small projects of the civil society organizations will be supported through this project’s re-granting scheme for financial assistance. Grants will be awarded to the projects contributing to the main goal of the project. Innovative ideas for improving the cooperation between civil society organizations (CSOs) and local self-governments (LSs) will be supported. You can find more details about the Public Call HERE.

Required Documents for Download (in Macedonian language):
 
Applications must be submitted no later than 17:00 hours, 24.12.2017, on the following address: cso.democracy@aldaintranet.org

ALDA Skopje in cooperation with the partner organizations will organize four informative meetings for the interested candidates in this call in Bitola, Struga, Veles and Strumica. The exact term of the information meetings will be published on the project partners' websites.


mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Tunis

Appartement CREATIVA, 3ème étage, 15, Résidence Gold du Nord,
Les berges du lac, 1053, Tunis, Tunisie

Phone: +216 27 28 34 56
Email: abdelaziz@aldaintranet.org

Office in Chisinau
Str. Mihail Kogălniceanu 18, Chișinău, Moldova, MD-2001
Email: aldamoldova@aldaintranet.org