NEWS

Home / News stories

Open call for external evaluatorThe European Association for Local Democracy - ALDA Skopje, The Association of finance officers of the local governments and public entreprises and the European Movement implement the project “CSOs for making local democracy work”, financed by the EU Delegation in Skopje through the IPA programme for financial support of the civil society and media 2015.

The project oversees a sub-granting scheme for financial support to small projects implemented by Civil society organizations. The main aim of the scheme is to support innovative ideas for improving the cooperation between Civil society organizations and Local authorities. 
 
The partners launch a public call for 1 external evaluator that will do external evaluation of the projects that will apply for a grant. The evaluation will be realized within the month of January. 
 
The deadline to apply is 27th December. Find the detailed open call here
Useful links:
 
 
Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА Скопје, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење го спроведуваат проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, финансирана од делегацијата на Европската Унија во Скопје преку ИПА програмата за финансиска поддршка на граѓанското општество и медиумите 2015.
 
Проектот предвидува ре-грантова шема за финансиска поддршка на мали проекти спроведени од граѓански организации. Главната цел на шемата е да се поддржат иновативни идеи за охрабрување на соработката помеѓу граѓанските организации и локалните власти.
 
Партнерите објавуваат јавен повик за 1 надворешен евалуатор кој ќе направи надворешна евалуација на проектите кои ќе бидат пријавени за грант. Евалуацијата ќе се изврши во текот на месец јануари. 
 
Крајниот рок за пријавување е 27 декември. Деталниот јавен оглас може да го пронајдете овде
 
Корисни линкови:


mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Tunis

Appartement CREATIVA, 3ème étage, 15, Résidence Gold du Nord,
Les berges du lac, 1053, Tunis, Tunisie

Phone: +216 27 28 34 56
Email: abdelaziz@aldaintranet.org

Office in Chisinau
Str. Mihail Kogălniceanu 18, Chișinău, Moldova, MD-2001
Email: aldamoldova@aldaintranet.org