NEWS

Home / News stories

Јавен повик за локални младински иницијативи 

Асоцијација на агенции за локална демократија (АЛДА) – Скопје ги повикува сите младински организации и неформални групи на млади од општина Центар и општина Кавадарци да поднесат свои проектни апликации за локалните младински иницијативи кои ќе придонесат за:

- Јакнење  на  капацитетите  на  младите  луѓе  (неформални  младински  групи  и младински здруженија) за активно граѓанско учество на локално ниво, особено процесите на креирање политики и донесување одлуки;
- Зголемено вклучување на младите со помалку можности во локалните активности за подобрување на младинското учество;
- Зголемен фокус на јавните власти на локално ниво за учество на младите во процесите на креирање политики и донесување одлуки;
- Промоција на стандардите на Европска Унија за активно граѓанство во насока на постигнување еднаквост, богатство и толеранција на различностите.

Ќе бидат организирани информативни сесии и онлајн сесии за дополнителни информации и прашања во врска со повикот. Информациите за местото и датумот ќе бидат објавени дополнително на официјалната фан-страница на „Фејсбук“.

Краен рок за испраќање на предлог проектите: 11 јуни 2018, до 17:00 часот. 

Заинтересираните апликанти можат да постават прашања во врска со повикот најдоцна до 1 јуни 2018 година на aldaskopje@aldaintranet.org .  

Формуларот за аплицирање е достапен подолу:

Насоки за аплицирање

Формулар за апликација


Корисни линкови
Балканска регионална платформа за младинско учество и дијалог

Public Call for project proposals for local youth initiatives

European Association for Local Democracy (ALDA) Skopje launches a call for all youth organizations and informal groups from the Municipality of Centar and Municipality of Kavadarci to send project proposals for local youth initiatives that will contribute towards:

- Strengthening of the capacities of youngsters (informal youth groups and youth associations) for active citizenship on a local level, especially in the processes of policy making and decision making;

- Improved participation of youngsters with fewer opportunities in the local activities to foster youth participation; 

- Greater focus from the public authorities on a local level on youth participation in the processes of policy making and decision making;

- Promoting EU standards for active citizenship in order to foster equality and tolerance. 

Info sessions and online sessions will be organized for interested organizations and groups to get additional information in regards to the public call. The information about the place and the date will be posted on the official Facebook page of the project Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue. 

The final call to send project proposals is 11th June 2018, 17:00.

The interested applicants can send questions at aldaskopje@aldaintranet.org until 1st June 2018 the latest. 

Find the application form below. 

Guidelines 


Application form


Useful links
Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialoguemail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Tunis

Appartement CREATIVA, 3ème étage, 15, Résidence Gold du Nord,
Les berges du lac, 1053, Tunis, Tunisie

Phone: +216 27 28 34 56
Email: abdelaziz@aldaintranet.org

Office in Chisinau
Str. Mihail Kogălniceanu 18, Chișinău, Moldova, MD-2001
Email: aldamoldova@aldaintranet.org