NEWS

Home / News stories

SNET.EU. CONFERENCE ON „REGIONAL COOPERATION AS FOUNDATION FOR PEACE, SOCIAL COOPERATION AND ECONOMIC INTERESTS“ (Osijek, HR, 11 December 2012)On 11th November 2012 in the premises of Evangelic Theological Seminary in Osijek the Opening Conference of the project „Support for networking and twinning at European level“ was held. The project is being implemented within the IPA Cross Border Cooperation Programme Croatia – Serbia 2007-2013. It is financially supported by the European Union and will be implemented over the period of 18 months.

The aim of this project is to contribute to capacity building of municipalities and towns in the border region of Croatia and Serbia for more effective cooperation at both regional and European level and to contribute to fostering of active citizenship in local communities of Osijek-Baranja and Vukovar Syrmium counties in Croatia and Bač and Srem districts in Serbia.
The introductory speaches at the Opening conference were conducted by the Vice Prefect of Osijek – Baranja County, Jovan Jelić and the Rector of Evangelic Theological Seminary, Peter Kuzmič. After the introductory speaches expert presentations on the topic of local self-government in Croatia and Serbia were held by Tunjica Petrašević, docent at the Department for Constitutional Law and Political Science of the Law Faculty in Osijek, Croatia and by  Slobodan Martinović from Centre for Policy research from Serbia.
"The goals of the corss border cooperation  today are to link  population along two or more borders in order to cooperate  and solve their everyday problems, and which can not be solved within their own national borders. Emphasis is on the economic and social problems, but also on economic interests. But we should not forget that the first reason for inception of cross border cooperation was the establishment of peace and good neighborly relations between the warring parties. Given the fact that Croatia in 90-ies was dragged into a war with Serbia, it is necessary to specifically refer to the importance of cross-border cooperation as a contribution to peace and stability in the region, " emphasized Tunjica Petrasevic.
On twinning strategies talked Zoltan Pamer, consultant for EU programmes of international and interregional cooperation, and Paula Raužan, president of the Local Democracy Agency Sisak.
Zoltan Pamer presented the community-led local development (CLLD), a specific tool that will be introduced to us in the next programming periof of the EU (2014-2020), and which may mobilize and involve local communities and organisations to contribute to smart, sustainable and inclusive growth and which may foster territorial cohesion and implementation of public Europen policies . „This tool is focused on sub-regional levels (towns and their surroundings) and it envisages also the cross border cooperation“, explained Pamer.
Paula Raužan presented modern concept of town twinning, its pre-requisites and active citizenship. She explained that the concept of active citizenship means to actively involve citizens into life of their community and therefore into democracy as well – especially into action and participation. However, she also explained that the concept is much more than giving into charity or for humanitarian purposes and much more than voting at elections or volunteering.
Project „Support for networking and twinning at European level –SNET.EU“ will be implemented in the towns of Osijek, Vukovar and Beli Manastir and in municipalities of Erdut Nijemci, Drenovci in Croatia  and in the towns of Novi Sad and Subotica and municipalities of Apatin, Bac, Ruma, Stara Pazova, Beocin i Indija.
Main project activities are capacity building activities on European policies and EU integration process (conferences, seminars and training), establishing of the Resource centres in support of networking of local authorities in border regions of Croatia and Serbia (promotional workshops and exchange of good practice) and thematic workshops in municipalities and towns in border region.
By April 2013th the training on the twinning program in Novi Sad will be held, the Resource Centers in Subotica Osijek to support networking of local authorities in border regions of Croatia and Serbia  will be opened and seminars on  European policies will be held in Vukovar and Apatin.


REGIONALNA SURDNJA KAO TEMELJ ZA MIR, SOCIJALNU SURADNJU
I GOSPODARSKE INTERESE

Do travnja 2013. godine bit će održan trening osposobljavanja za twinning program u Novom Sadu, bit će otvoreni Resursni centri u Subotici Osijeku kao podrška umrežavanju lokalnih vlasti pograničnog područja Hrvatske i Srbije (u prostoru Agencije lokalne demokracije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu), te će biti održani seminari o javnim europskim politikama u Vukovaru i Apatinu.
Na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, u utorak, 11. studenog 2012 godine, održana je uvodna konferencija projekta „Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina“, odobrenog u okviru  IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007-2013. Projekt financijski podržava Europska unija, a provodit će se tijekom 18 mjeseci.
Cilj projekta je doprinijeti izgradnji kapaciteta općina i gradova u pograničnim područjima Srbije i Hrvatske za učinkovitiju suradnju na regionalnoj i europskoj razini, te doprinijeti poticanju aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj, te Bačkog i Sremskog okruga u Srbiji.
Uvodne riječi na konferenciji imali su zamjenik župana Osječko-baranjske županije Jovan Jelić i rektor Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku Peter Kuzmič, nakon čega su na temu lokalna uprava i samouprava u Hrvatskoj i Srbiji govorili Tunjica Petrašević, docent na Katedri  ustavnih i političkih znanosti Pravnoga fakulteta u Osijeku, i Slobodan Martinović iz Centra za istraživanje politika Argument iz Srbije. 
„Ciljevi prekogranične suradnje u današnje vrijeme su povezati stanovništvo uz dvije ili više granica kako bi zajedno surađivali i rješavali svakodnevne probleme s kojima se suočavaju, a koje ne mogu riješiti unutar vlastitih državnih granica. Naglasak je na ekonomskim i socijalnim problemima, ali i na gospodarskom interesu. No, ne treba zaboraviti da je prvi razlog začetka prekogranične suradnje bio uspostava mira i dobrosusjedskih odnosa između zaraćenih strana. S obzirom da je Hrvatska 90-ih godina bila uvučena u rat sa Srbijom, potrebno je posebno uputiti na značaj prekogranične suradnje kao doprinos miru i stabilizaciji u regiji“, naglasio je Tunjica Petrašević.
O strategijama umrežavanja govorili su Zoltan Pamer, konzultant za EU programe međunarodne i međuregionalne suradnje, te Paula Raužan, predsjednica Agencije lokalne demokracije Sisak.
Zoltan Pamer predstavio je CLLD (Community-led local development), specifični alat koji će biti uveden u sljedećem programskom razdoblju Europske komisije (2014-2020), a koji može mobilizirati i uključiti lokalne zajednice i organizacije, te doprinijeti ostvarivanju ciljeva Europe 2020 koji su usmjereni ka pametnom, održivom i uključivom rastu, te koji doprinose poticanju teritorijalne kohezije i provedbi javnih politika. „Ovaj alat fokusira se na sub-regionalne razine (gradovi i njihova okruženja), te predviđa i mogućnost prekogranične suradnje“, pojasnio je Pamer.
Paula Raužan predstavila je moderni koncept bratimljenja i njegove preduvjete, te aktivno građanstvo. Pojasnila je kako koncept aktivnog građanstva podrazumijeva aktivno uključivanje građana u život svoje zajednice, a time i u demokraciju u smislu djelovanja i odlučivanja, te kako taj koncept podrazumijeva mnogo više od davanja u humanitarne svrhe, glasovanja na izborima i volontiranja.
Projekt „Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina“ u Hrvatskoj će se provoditi u Osijeku, Vukovaru i Belom Manastiru, te u općinama Erdut, Nijemci, Drenovci i Novi Jankovci, a u Srbiji su se uključili gradovi Novi Sad i Subotica, te općine Apatin, Bač, Ruma, Stara Pazova, Beočin i Inđija.
Glavne projektne aktivnosti su izgradnja kapaciteta na temu europskih javnih politika i procesa EU integracija, te izrade EU projekata (konferencije, seminari, osposobljavanje), otvaranje Resursnih centara za podršku umrežavanju lokalnih vlasti pograničnog područja Srbije i Hrvatske (promotivne radionice, razmjena dobre prakse), i zajedničke tematske radionice u gradovima i općinama pograničnog područja Hrvatske i Srbije.
Do travnja 2013. godine bit će održan trening osposobljavanja za twinning program u Novom Sadu, bit će otvoreni Resursni centri u Osijeku (u prostoru Agencije lokalne demokracije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu) i u Subotici, te će biti održani seminari o javnim europskim politikama u Vukovaru i Apatinu.
 mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Subotica

Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia 

Phone: +381 24 554 587
Fax: +381 24 554 587