NEWS

Home / News stories

REINFORCEMENT OF THE AGRICULTURE COOPERATION THROUGH AFDI’S STUDY VISIT TO MACEDONIA (16-26 February 2011)In the framework of the Project for decentralized cooperation BN/MK, FFRM (Farmers’ Federation of Macedonia) and AFDI (French Farmers for international development) are organizing a working visit of the French delegation in Macedonia.

 

The planned activities for this period, as a part of the project implemented between FFRM and AFDI, will involve visits to the Macedonian farmers, in order to create and develop future trainings and practices.

The representatives from Lower Normandy, Mr. Richard Demuynick and Mr. Jean Louis Loir will spend ten days in several locations in Macedonia, in the period of 16 to 26 of February. They will visit the farmers and the cooperatives aiming to define the pilot groups of farmers that will cooperate in the future.

During their stay, the delegation will visit the Mayor of Berovo and the manufacturers of dairy products, as well as the sheep breeders in this region. Berovo is the first farmers’ focus group, followed by the cooperative of apple growers from Resen, along with the scheduled meeting with the Mayor of Resen. In the region of Western Macedonia, the delegation will meet another group of dairy manufacturers, but also a group of cereal manufacturers from the Polog region.

During the Prilep visit, on February 24, AFDI will perform a lecture focused on “Global Market Conditions for cereals - price, supply, demand”. The expected number of participants is around 50, mostly cereal manufactures with mill industry capacities from this region.

The Federation will close this working study in Skopje hosting a Balkan conference for “Cooperative Associations”.  The conference participants, including the AFDI delegation, will discuss the possibilities for creating cooperative associations. This type of joining can be a foundation for the increase of farming profit in Macedonia and neighboring countries, such as Albania, Bulgaria, Kosovo…

The cooperation between FFRM and AFDI is component “6 – agriculture” of the Project for decentralized cooperation between Republic of Macedonia and the Region of Lower Normandy, France. This project is coordinated by the Association of local democracy agencies (ALDA).

For further information please consult the webpage of the Cooperation http://crbn-mk.courriers.info/ or contact Ivana Dimitrovska ivana.dimitrovska@aldaintranet.org. 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СО� АБОТКАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО П� ЕКУ ПОСЕТА НА Ф� АНЦУСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД АФДИ ВО МАКЕДОНИЈА

16-26 Февруари 2011 – Македонија

Во рамките на оската за развивање на земјоделството, ФФ� М (Федерација на Фармери на � епублика Македонија) и АФДИ (Француски земјоделци за меѓународен развој) организираат работна посета на француската делегација во Македонија. Планираните активности за овој период, како дел од проектот кој го спроведува ФФ� М со АФДИ, предвидуваат бројни посети кај македонските фармери, со цел спроведување на идни обуки и соработки.

Претставниците на земјоделците од  Долна Нормандија, г-динот � ишар Деминик (Richard Demuynick) и г-динот Жан Луи Лоар (Jean Louis Loir) ќе престојуваат на повеќе локации во Македонија во периодот од 16ти до 26ти февруари и ќе посетат голем број на земјоделци и кооперативи. Целта на оваа студиска посета е да се одредат пилот групите на фармери кои ќе соработуваат во наредниот период.

Во текот на десет-дневниот престој планирани се средби со градоначалникот на Берово и производителите на сирење и одгледувачите на овци. Тоа е воедно и првата фокус група на фармери. Следна е кооперативата на јаболко производители и состанок со градоначалникот од � есен. Во Западна Македонија, Тетово и Гостивар, предвидени се средби со производителите на млеко, но и со група на производители на житарици во полошкиот регион.

Особено важна е посетата во Прилеп, на 24ти февруари, каде претставниците на AФДИ ќе одржат предавање на тема „Услови на глобалниот пазар за житарици (цена, снабдување и побарувачка)”. На предавањето ќе присуствуваат 50-ина фармери од овој регион, производители на житарици кои имаат преработувачки капацитети од мелничката индустрија.

Фeдерацијата ќе ги заокружи овие работни денови во Скопје, на 25ти февруари, со одржувањето на Балканската конференција на „Асоцијации на кооперативи”.  На конференцијата, освен претставниците на АФДИ, ќе присуствуваат и голем број на претставници од сите балкански земји. На конференцијата ќе се разговара за можностите за корпоративно здружување како основа за зголемување на профитабилноста на фармите.

Соработката помеѓу ФФ� М и АФДИ се одвива во рамките на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија, координирана од Асоцијацијата на агенции за локална демократија – АЛДА. 

За соработката можете да се информирате на интернет http://crbn-mk.courriers.info/  или преку контакт со Ивана Димитровска ivana.dimitrovska@aldaintranet.org.

 mail

Subscribe Newsletter:

Subscribe to ALDA monthly newsletter, available in five languages - English, French, Italian, Serbian, and Russian

Office in Strasbourg

Council of Europe
1, avenue de l'Europe 
F-67075 Strasbourg - France

Phone: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
Email: aldastrasbourg@aldaintranet.org
General contact: alda@aldaintranet.org

Office in Brussels

Rue Belliard 20
Bruxelles 1040
Belgium
Public transportation: Metro, stop "Arts-Loi", lines 1, 2, 5, 6

Phone: +32 (0)2 430 24 08
Email: aldabrussels@aldaintranet.org

Office in Vicenza

Viale Milano 36
36100 Vicenza - Italy

Phone: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
Mail : aldavicenza@aldaintranet.org

 

 

Office in Skopje

Bld. Partizanski odredi 43B/1-5
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0) 2 6091 060
Mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Office in Subotica

Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia 

Phone: +381 24 554 587
Fax: +381 24 554 587