Nagrađena Operativnim grantom Operativnim grantom Evropske unije Programa građana, jednakosti, prava i vrijednosti (CERV), ALDA promovira učešće građana i lokalnih zajednica u vrijednostima Unije. U skladu sa prioritetima i ciljevima Programa, mnogi ALDA-ini projekti i inicijative inspirisani su sa četiri stuba CERV-a, a provode se u saradnji sa velikom mrežom članova i partnera širom Evrope i njenog susedstva. Tačnije, četiri stuba su:

  1. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost 
  2. Angažman i učešće građana 
  3. Boriti se protiv svih vrsta nasilja
  4. Štiti i promovirati vrijednosti Unije

Konkretnije, u okviru stuba „Angažman i učešće građana“, ALDA se pridružila ceremoniji dodjele nagrada „Postanimo građani Evrope“ Evropskog pokreta federalista (EFM), cìkoja je održana 30. juna 2022. u Veroni, Italija.

Takmičenje, koje je promovirao EFM, uključilo je niz studenata iz regije Veneto i imalo je za cilj promoviranje bližeg pristupa mladih politikama i pitanjima Evropske unije. Kroz inicijative poput ove, ALDA se može pozabaviti ovim problemima pristupom odozdo prema gore, oslanjajući se na podršku sponzora i partnera koji dijele iste vrijednosti.

Koristeći 20-godišnje iskustvo kada je u pitanju angažman i mobilizacija građana, ALDA snažno vjeruje i podržava aktivno učešće mladih u evropskim procesima, te na taj način podiže svijest o prednostima evropskog građanstva od najranije dobi. 


ALDA snažno vjeruje i podržava aktivno učešće mladih u evropskim procesima


Projekt DESIRE na primjer, ima za cilj poticanje kritičkog razmišljanja mladih i podizanje svijesti o EU i njenim osnovnim vrijednostima i prednostima. Ovo je posebno uvjerljivo u istorijskom trenutku u kojem se Unija bori protiv euroskepticizma i unutrašnjih podjela. Počevši od mlađih generacija u cilju postizanja višeg cilja, ALDA može stimulisati rast i razvoj demokratske realnosti u kojoj građani žive uz direktno učešće civilnog društva, kako bi podstakla aktivno učešće u evropskom procesu.

Ovo su samo dva od mnogih projekata u koje je ALDA uključena: aktivnosti koje podržava program Operativnog granta su raznolike i uključuju različite partnere. 

Sve u svemu, ALDA-ine akcije za promociju demokratije i učešća građana u Evropi su efikasne i doprinose kako u postizanju ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, tako i u proaktivnoj podršci postizanju ciljeva i principa CERV programa.

 

🇦🇲 Read the news in Armenian

🇬🇪 Read the news in Georgian

🇷🇴 Read the news in Romanian

🇺🇦 Read the news in Ukrainian