Dok je Konferencija o budućnosti Evrope (CoFoE) na svom vrhuncu, Konvencija civilnog društva o budućnosti Evrope neprekidno radi na podršci CoFoE kako bi se osiguralo potpuno i široko uključivanje organizacija civilnog društva u tako jedinstven i ključan proces.

Zaista, u utorak, 12. oktobra, održana je Plenarna sednica Konvencije civilnog društva o budućnosti Evrope. Nakon što su predstavnici institucija primili najnovije informacije, srž razgovora se fokusirala na metode davanja glasa organizacijama civilnog društva iz cele Evrope i slušanje njihovih težnji i zabrinutosti. Ovako ambiciozan cilj biće postignut, između ostalog, zahvaljujući širenju seta anketa koje je razradio svaki klaster kako bi se dobile tematske povratne informacije od organizacija civilnog društva.

Rezultati se ne čekaju. Nakon rada na istraživanju i konsultacijama, svaki od 5 tematskih klastera je izradio upitnik, kao vredan instrument za jačanje dijaloga sa glavnim zainteresovanim stranama, podstičući ove druge da razmotre percepcije i viziju evropskih građana.


Pozivamo sve predstavnike organizacija civilnog društva da se pridruže anketi popunjavanjem jednog ili više upitnika, u skladu sa vašom oblasti nadležnosti


Dakle, svaki klaster je napravio koherentan i reprezentativan dokument koji će biti dostavljen ključnim kreatorima politike kako bi se osiguralo da glas OCD bude uzet u obzir za razradu politika i planova.

U nastavku pronađite klastere i link do svake ankete:

  1. Životna sredina, kojom upravlja Green 10: cilj je suočavanje sa izazovima koje donose klimatske promene. Upitnik stiže uskoro.
  2. Socijalna Evropa, kojom predsedava SOLIDAR, ima za cilj da istakne buduće prioritete EU. Pridružite se anketi i popunite upitnik ovdje
  3. Evropska digitalna transformacija,, kojom predsedava ECAS, fokusira se na postavljanje standarda za tehnologiju i upravljanje podacima, takođe uzimajući u obzir da se ne izgubi suverenitet na ovu temu. Pronađite anketu ovdje
  4. Naš evropski život,kojim predsedavaju Volonteurope i CEV, fokusira se na prava, vrednosti, nove i neistražene izazove kao što su svemir i migracije. Pronađite njihov upitnik ovdje
  5. Demokratske osnove Unijei kako ojačati demokratske procese koji upravljaju Evropskom unijom – Da bi Evropa postala gradjanski projekat, kojim predsedavaju ALDA i ECOLISE, fokusira se na podsticanje angažovanja, uključivanja i učešća građana kako bi se garantovao visokokvalitativni društveni razvoj. Pridružite se anketi i popunite upitnik Engleski, francuski ili talijanski

***

O Konvenciji civilnog društva o budućnosti Evrope (#CSOCoFoE): uloga Konvencije je da radi kao most između organizacija civilnog društva i institucionalnog okvira Konferencije o budućnosti Evrope (CoFoE). Konvencija je počela sa radom u februaru 2021. godine i posvećena je ispitivanju demokratskog funkcionisanja Konferencije i obezbeđivanju stvarnog učešća građana i njihovih reprezentativnih udruženja u ovom procesu.

Okuplja preko 75 evropskih mreža i platformi, čime ponovo ujedinjuje milione građana iz cele Evrope. Njegovim radom upravlja upravni odbor i 5 tematskih klastera, koji odražavaju političke prioritete i stubove EU.

ALDA, prateći svoj poziv i misiju, ima aktivnu ulogu u Konvenciji, ne samo da učestvuje kao članica, već i kao deo upravnog odbora, kojeg predstavlja generalna sekretarka ALDA, Antonella Valmorbida. Štaviše, ALDA takođe jača klaster demokratije, stavljajući na raspolaganje svoju ekspertizu o demokratskim procesima, dobrom upravljanju i učešću građana.

Pročitajte više na veb stranici Konvencije o civilnom društvu